ตอบ  ข้อมูล คือข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อที่จะเรียกข้อมูลมาอ้างอิงหรือแก้ไขได้ในภายหลังตามวัตถุประสงค์ของข้อมูล  อาจจะมีทั้งชนิดที่เป็นข้อความ(Text)  ตัวเลข(Numbers)  วันที่(Dates)  หรือแม้กระทั่งรูปภาพ (Pictures)
         สารสนเทศ  คือ ข้อมูล ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ซึ่งถูกต้องตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้