BLOG คืออะไร ?

GotoKnow.org ย่อมาจาก The Gateway of Thailand''s Online Knowledge Management เป็นระบบ “บล็อก” (Blog) เพื่อการจัดการความรู้แบบฝังลึก โดยเน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของแต่ละบุคคลเพื่อแสดงความคิด

 

หนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ที่เน้นการบันทึกเรื่องเล่าแห่งความสำเร็จและเน้นการจัดการเรื่องเล่าเหล่านี้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ คือ ระบบคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่ทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกระบบนี้ว่า “บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog)” ซึ่งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้สนับสนุนให้ทีมงานนักวิจัยชาวไทยโดย ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาระบบบล็อก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ที่ผ่านมา

ทีมพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนา Blog Solutions ประกอบด้วย

ระบบบล็อก GotoKnow.org
ระบบการรวบรวมข่าวสารความรู้ในรูปแบบ RSS ชื่อ PlanetMatter.org

และ ซอฟต์แวร์สร้างไฟล์ RSS เพื่อการเผยแพร่ ความรู้ในมาตรฐานสากล ชื่อ FeedSpring

ทีมงานได้พัฒนาระบบทั้งสามในเวอร์ชั่นเสร็จแล้ว และได้นำไปใช้งานจริง ระบบนี้เป็นแบบ Open-Source คือ เปิดเผยรหัสต้นฉบับสู่สาธารณชน ภายใต้ลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL ซึ่งนักพัฒนาท่านอื่นสามารถนำรหัสต้นฉบับ (Source Code) ไปพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมหรือดัดแปลงได้ แต่ต้องเปิดเผยรหัสต้นฉบับด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบทั้งสามจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในเวอร์ชั่นถัด ๆ ไปจะเน้นการพัฒนาระบบให้มีการติดต่อประสานกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นเพื่อความง่ายและสะดวกต่อการใช้ รวมทั้งเน้นการพัฒนาให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ดร.จันทวรรณ น้อยวัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนึ่งในทีมผู้พัฒนาระบบบล็อก กล่าวว่า GotoKnow.org เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เน้นหลักการออกแบบที่ช่วยให้อ่านง่ายเป็นระเบียบ และบันทึกความรู้ได้โดยง่ายและสะดวกภายใต้การควบคุมของเจ้าของบล็อกเอง โดยที่เจ้าของบล็อกสามารถจัดการบล็อกได้ด้วยตนเองที่ “แผงควบคุม” เหมือนมีเว็บไซต์ส่วนตัว และ เขียนบันทึกได้ง่ายเหมือนใช้ Microsoft

จุดเด่นของบล็อก GotoKnow.org สามารถจัดการบล็อกได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง-แก้ไข-ลบ บล็อก หรือ การสร้าง-แก้ไข-ลบ บันทึก หรือ การลบข้อคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ระบบบล็อก GotoKnow.org ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้อีกมากมาย เช่น สามารถสร้างบล็อกหรือชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่งแห่ง, บล็อกแต่ละบล็อก สามารถเป็นสมาชิกชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่งแห่ง, เผยแพร่ความรู้ฉับไวด้วยเทคโนโลยี RSS และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีความปลอดภัยสูง ฯลฯ

GotoKnow.org ย่อมาจาก The Gateway of Thailand''s Online Knowledge Management เป็นระบบ “บล็อก” (Blog) เพื่อการจัดการความรู้แบบฝังลึก โดยเน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของแต่ละบุคคลเพื่อแสดงความคิด ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของการบันทึกความรู้ลงบล็อก คือ เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นเครื่องมือค้นหาผู้ชำนาญการ และสามารถแยกแยะประเภทของความรู้และสร้างความสัมพันธ์ของความรู้ โดยเจ้าของบล็อกสามารถจัดกลุ่มบันทึกแต่ละบันทึกด้วยคำหลักซึ่งแทนแก่นความรู้สำคัญของบันทึกนั้น ๆ

บุคคลทั่วไป องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้หรือข่าวสาร ทั้งในรูปของตัวอักษร เสียง และ รูปภาพ สามารถนำบล็อกไปประยุกต์ได้อย่างมากมาย เช่น นำบล็อกไปใช้เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสมาชิกขององค์กรจะเน้นเขียนถึงประสบการณ์เทคนิคต่าง ๆ ที่ตนได้รับหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานโครงการต่าง ๆ ขององค์กร นอกจากนี้องค์กรสามารถมีบล็อกไว้เพื่อการนำเสนอข่าวสารในบริษัท กิจกรรม หรือ นำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ หรือ อาจใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นเทคโนโลยี E-Learning หรือ บุคคลทั่วไปก็สามารถมีบล็อกไว้เพื่อใช้บันทึกเรื่องราวชีวิตที่ตนเองเรียนรู้หรือมีความคิดเห็นต่อสิ่งที่ประสบพบมาในแต่ละวัน ก็ได้เช่นกัน

GotoKnow.org เป็นเสมือนสถานีต้นทางที่นำเข้าสู่การจัดการความรู้ของประเทศไทย โดยเน้นที่การสร้างคลังความรู้ผ่านทางระบบบล็อก ที่สร้างขึ้นเพื่อคนไทย โดยนักวิจัยคนไทย และคลังความรู้ใน GotoKnow.org จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการ “ให้” ประสบการณ์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจากประชาชนคนไทยของทุกหน่วยงานและทุกชุมชน คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ลงบล็อกและนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในคลังความรู้ไปใช้ ย่อมเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยรู้จัก และเข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดการความรู้ ผ่านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

  ตัวอย่างเว็บที่ใช้งานในลักษณะ blog  http://www.mcot.net/technologystreet/2006/view.php?Q_id=215


วันที่ : 2005-12-20 08:56:30

http://www.yenta4.com/webboard/viewtopic.php?post_id=146471&cate_id=56&order_reply=0

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน information technologyความเห็น (0)