ปฏิบัติการหาความรู้แบบเจาะลึกจากบันทึกล่าสุดของ 7 คนเขียนบล็อก MSU-KM เพื่อ ลปรร.

การจัดการรความรู้-ต่อยอดความรู้ภาคปฏิบัติ


การอ่านบล็อกแต่ละเรื่อง เราสามารถนำมาต่อยอดความคิดได้ทั้งนั้น เขียนในเชิงหลักการแบบนี้ หลายท่านคงนึกไม่ออกว่า จะหาความรู้แบบเจาะลึกได้ยังไงล่ะ บางบล็อกเค้าเขียนสั้นๆแค่ไม่กี่บรรทัด จะไปเจาะลึกได้แค่ไหนกัน

หยิบบันทึกล่าสุด ณ เวลาที่เขียนนี้ ที่นายบอนเปิดเห็นนะครับ เอามาต่อยอดความคิดกัน
(1)สามารถเอาไปค้นหาความรู้ต่อ หรือ (2) เอาไปคิดต่อ (3)ค้นคว้าต่อ (4) หยิบมาเป็นเรื่องที่จะเอามาเขียนในบล็อก เพื่อ ลปรร. ต่อยอดความคิดต่อไปอีกก็ได้

อยู่ที่คุณผู้อ่านเองแล้วล่ะครับ ว่า อยากจะ ลปรร จนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ ยกตัวอย่างใกล้ตัวจาก 10 คนเขียนบล็อกที่อยู่ใน มมส. อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่คนใกล้ๆ สามารถเข้าถึงได้แบบเจาะลึก...

ลุยกันเลย

(1) เปิดบันทึกแต่ละคน (2)อ่าน (3) จับประเด็นที่น่าสนใจ (4) เสนอเอกสารที่สามารถค้นหามาอ่านต่อยอดความคิด

ลองเปิดบันทึกแต่ละเรื่องที่ยกมาดูนะครับ ว่านายบอนจับประเด็นตรงไหน คำไหน ประโยคไหน ของแต่ละบันทึก เอามาเขียนข้างล่างนี้ ???

1. panda My E-Learning
บันทึกเรื่อง ข้อคิดและเขียนชุดใหม่ ของ KMI Thailand ที่ต้องติดตาม
   1.1.19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ  หนังสือทั่วไป ชั้น 3   370.9593 ส75ส  c.2
   1.2.20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ; การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ หนังสือทั่วไป ชั้น 3   370.9593 ส75ย  c.2
   1.3.การใช้ Metadata ในการจัดการความรู้ = Using Metadata for knowledge management หนังสือทั่วไป ชั้น 3   025.324 ก64ก  c.2
   1.4.การจัดการความรู้  แหล่งข้อมูล รังสิตสารสนเทศ 6,1 (ม.ค.-มิ.ย. 2543) 60-70 วารสาร ชั้น 3
   1.5.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ แหล่งข้อมูล จุฬาลงกรณ์รีวิว 15,57 (ต.ค.-ธ.ค. 2545) 45-55

 

2. Blog By Mr. wichit chawaha
บันทึกเรื่อง AAR = "หวังว่าอย่างไร...มีอะไรเกินคาด...สิ่งที่ไม่วาดหวัง....ยังต้องทำต่อไป..."
  2.1. ความคาดหวังและอนาคต   Expectation and future  จาก  สื่อพลัง 9,1 (ม.ค.-มี.ค. 2544) 14-17
  2.2. เป้าหมายและวิธีการ  แหล่งข้อมูล วิทยาสารก้าวไกล 5,12 (เม.ย. 2538) 34-35
  2.3.เป้าหมายและวิธีกำหนดเป้าหมาย = Goals and goal setting / Larrie A. Rouillard ; แปลและเรียบเรียงโดย วรานนท์ ตั้งจักรวรานนท์. 
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547.หนังสือทั่วไป ชั้น 3  658.401 ร75ป  c.2
  2.4.เป้าหมายสูงสุดการศึกษาทุกศาสตร์  แหล่งข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 13,1 (ม.ค. 2540) 1-2
  2.5.เป้าหมายแห่งชีวิตในทางการศึกษา = The Educational aim of life  หนังสือทั่วไป ชั้น 3   378 ว73ป  

3. Auditor03 MSU. หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม

บันทึกเรื่อง สืบเนื่องจาก"ต่อยอดความคิดจากงาน "จิปกาแฟคนเขียน Blog มมส" (มุมมองของคนที่ไม่ได้ไปจิบ)"
  3.1 การจัดการความรู้สู่ปัญญาปฏิบัติ = Knowledge management in action หนังสือทั่วไป ชั้น 3   658.4038 บ37ก
   3.2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ  หนังสือทั่วไป ชั้น 3   153.42 อ64ก
   3.3 การพัฒนาวิธีคิดและความคิดสร้างสรรค์  แหล่งข้อมูล วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 43,1 (2546) 213-228  วารสาร ชั้น 3
   3.4 ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนรู้ หนังสือทั่วไป ชั้น 3   153.35 อ64ค 
   3.5 ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพที่เสริมสร้างพัฒนาได้  แหล่งข้อมูล วารสารวิชาการ 1,8(ส.ค.2541) 23-25   วารสาร ชั้น 3

4.คุณ ไกรษร BNN นโยบายและแผน
 จาก AAR ครั้งที่ 1/49 จาก " จิบกาแฟคนเขียน Blog มมส. "
  4.1 การวิจัยสู่การเขียนบทความและรายงาน  หนังสือทั่วไป ชั้น 3   001.43 พ94ก
  4.2 การกำหนดกรอบแนวความคิดในการบริหารยุทธศาสตร์  แหล่งข้อมูล เพิ่มผลผลิต 40,1 (ต.ค.-พ.ย. 2543) 13-16
  4.3 ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงไปสู่กรอบแนวความคิดใหม่  แหล่งข้อมูล เพิ่มผลผลิต 37,1 (ก.พ.-มี.ค. 2541) 9-18
  4.4 สรรพสิ่งล้วนวิจัย  หนังสือทั่วไป ชั้น 3   001.4 ส73ส  
  4.5 การวางนโยบายและกระบวนการวางแผน  หนังสือทั่วไป ชั้น 3   350 ส83ก  

5. คุณอ้อ สุชานาถ กองกลาง มมส.
บันทึก AAR งาน “จิบกาแฟคนเขียน Blog มมส. “
   5.1 เคล็ดลับจับประเด็น  แหล่งข้อมูล สานปฏิรูป 5,58 (ม.ค. 2546) 45  วารสาร ชั้น 3
   5.2 การบริหารเป้าหมายตอน ขั้นตอนปฏิบัติในการสร้างเป้าหมาย  แหล่งข้อมูล ส่งเสริมเทคโนโลยี 21,120 (เม.ย.-พ.ค. 2538) 122-126
   5.3 การบริหารเป้าหมาย ตอนเป้าหมายคืออะไร  แหล่งข้อมูล สสท.ฉบับเทคโนโลยี 21,119 (ก.พ.-มี.ค. 2538) 135-138
   5.4 การวางแผน เป้าหมายและการจูงใจ ณ จุดใดจึงเกิดความเห็นพ้องต้องกัน  แหล่งข้อมูล ส่งเสริมเทคโนโลยี 27,151 (มิ.ย.-ก.ค. 2543) 168-171
   5.5 การรับรู้ความสามารถแห่งตนเป้าหมายในการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการกำกับตนเอง แหล่งข้อมูล วารสาร สออ. ประเทศไทย 6,1 (มิ.ย. 2546) 92-106
 

6. คุณเหมียว ทุนการศึกษา
จากบันทึก AAR จากงานจิบกาแฟคนเขียน Blog MSU-KM

   6.1 การสร้างกำลังใจ ; สร้างควมฝันให้เป็นจริง หนังสือทั่วไป ชั้น 3   658.4 ก45ก  
   6.2 พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หนังสือทั่วไป ชั้น 3   495.9110702 บ63พ  
  6.3 อิทธิพลของการฟังกับการพัฒนาทักษะการเขียนและความคิดสร้างสรรค์  แหล่งข้อมูล วารสารกองทุนสงเคราะห์การศึกษาเอกชน 9,84 (เม.ย. 2542) 22-26 
   6.4 เทคนิคเพื่อพัฒนาการเขียน  เทคนิคเพื่อพัฒนาการเขียน
   6.5 เทคนิคการเขียนบทความให้ประสบผลสำเร็จ  หนังสือทั่วไป ชั้น 3   425.2 ท82ท  

7. คุณลิเวอร์พูล งานงบประมาณ
จากบันทึก AAR By ลิเวอร์พูล "จิปกาแฟคนเขียน Blog มมส"
  7.1 หลักในการถ่ายภาพให้แจ๋ว = Basic picture-Taking [วีดิทัศน์] สื่อโสตทัศน์ ชั้น 4   VC 1808  v.51  
  7.2 กิจกรรมการสอนการเขียน = Writing หนังสือทั่วไป ชั้น 3   421.1 ฮ83ก 
  7.3 การเขียนหนังสือสำหรับชาวบ้าน  สิ่งพิมพ์รัฐฯ ชั้น 4   สร 028.7 พ63ก  
  7.4 การวิจัยสู่การเขียนบทความและรายงาน  หนังสือทั่วไป ชั้น 3   001.43 พ94ก  
  7.5 ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงไปสู่กรอบแนวความคิดใหม่  แหล่งข้อมูล เพิ่มผลผลิต 37,1 (ก.พ.-มี.ค. 2541) 9-18 
 
เอาไว้โอกาสดีๆครับ ค่อยมาเขียนต่อให้ครบทุกท่านใน MSU-KM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (2)

audit3.msu.
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะคุณบอนที่นำเอาบันทึกมาต่อยอดความคิดให้
  • ขนาดบางครั้งตัวเองยังนึกไม่ถึงเลยค่ะ
  • ยอดเยี่ยมค่ะ
wichit.c
IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่กรุณาร่วม ลปรร. ครับ

ที่จริงก็ไม่อยากให้เป็นทางการหรือวิชาการขนาดต้องเข้าไปค้นหา มาอ่านขนาดนั้นหรอกครับ (เสมือนว่า : มีอะไรเกินคาด) แต่ก็ขอชื่นชมในความพยายามแสวงหาแหล่งความรู้ครับ

 

ขอบคุณ

วิชิต