ประเภทของโครงงาน

ประเภทของโครงงาน

โครงงาน คืออะไร

            โครงงาน เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

         การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้แก่เด็กเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรง เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหารู้จักรู้จักการทำงานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนในการทำงาน ฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          โครงงานจัดเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนและใช้ความรู้ที่ตนเองได้มาบูรณาการ

  ประเภทโครงงาน       

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. โครงงานตามสาระการเรียนรู้   เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ

๒. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ

สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์

1. โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง
3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ
4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น

  • โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล 

โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูล นั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็นต้น

  • โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผลการทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการควบคุมตัวแปร

  • โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ 

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการก่อน

  • โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น 

เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การนำความรู้ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรืออาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นก็ได้

 

     ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเรื่อง เป็นการหาหัวข้อในการทดลอง ในการที่จะอยากรู้อยากเห็น
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงการขอคำปรึกษา หรือข้อมูลต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน
โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 

 

หัวข้อ/รายการ

รายละเอียดที่ต้องระบุ

1.ชื่อโครงงาน
2.ชื่อผู้ทำโครงงาน
3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4.ระยะเวลาดำเนินการ
5.หลักการและเหตุผล
6.จุดหมาย/วัตถุประสงค์
์7.สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน
8.ขั้นตอนการดำเนินงาน
9.ปฏิบัติโครงงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. บรรณานุกรม

 

1. ทำอะไร กับใคร เพื่ออะไร
2. ผู้รับผิดชอบโครงงานนี้
3. ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ
4. ระยะเวลาดำเนินงานโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบ
5. เหตุผลและความคาดหวัง
6. สิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดการทำโครงงาน
7. สิ่งที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสิ้นสุดการทำโครงงาน
8. ขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่
ี่9. วัน เวลา และกิจกรรมดำเนินงานต่างๆตั้งแต่ต้นจนเสร็จ
10. สภาพของผลที่ต้องการให้เกิดทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ
11. ชื่อเอกสารข้อมูล ที่ได้จากแหล่งต่างๆ

            ขั้นตอนที่4การปฏิบัติโครงงาน เป็นการดำเนินงานตามแผน ที่ได้กำหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน และต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียด และต้องจัดทำอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลต่อไป
            ขั้นตอนที่ 5การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญของโครงงาน โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆ เช่น การสรุป รายงานผล ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น บทคัดย่อ บทนำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
            ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผล การแสดงผลงาน เป็นการนำเสนอผลงาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ หรือทำเป็นสิ่งตีพิมพ์ การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ตามแต่ความเหมาะสมของโครงงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนแบบโครงงาน

คำสำคัญ (Tags)#การสอนแบบโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 305516, เขียน: 13 Oct 2009 @ 13:10 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:05 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 
  • มาเรียนรู้
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ให้จะนำไปพัฒนาการคิดให้ลูก ๆ ที่บ้าน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่เผยแพร่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ เข้ามาอ่านแล้วครับ

...
IP: xxx.142.167.148
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ ขอเนื้อหาไปเป็นแนวทำโครงงานหน่อยนะค่ะ

่สว
IP: xxx.93.181.221
เขียนเมื่อ 

แปลกดีอิอิ

ขอขอบคุณค่ะ
IP: xxx.53.4.132
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณค่ะ
IP: xxx.53.4.132
เขียนเมื่อ 

0ihk

วัชระ ประทุมวัง
IP: xxx.172.138.193
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสํารับความรู้ที่ให้มาคร้าฟ

ขอไม่ระบุชื่อ
IP: xxx.9.86.132
เขียนเมื่อ 

ดีมากคร้าฟ

ภัคธร เลิศพนมวรรณ
IP: xxx.46.32.111
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับให้ความรู้ได้เยอะเลยครับ

คนดี
IP: xxx.88.44.242
เขียนเมื่อ 

เจ๋งดี


.........
IP: xxx.29.176.88
เขียนเมื่อ 

กากจุงเบย

5555
IP: xxx.172.185.5
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลดีมากเลยค่ะ5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

หนูไม่เข้าใจตรงความหมายของโครงงานตามความสนใจ
IP: xxx.158.165.151
เขียนเมื่อ 

ณรงค์เดช เงินท้วม
IP: xxx.158.177.124
เขียนเมื่อ 

หนุกมาก

อภัสรา
IP: xxx.68.233.101
เขียนเมื่อ 

เรามาจากวิชาis