จากประสบการณ์ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2จาก สมศ.พบว่าหลายโรงเรียนมีความกังวลใจเป็นอันมาก  เพราะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเตรียมการอย่างไรจึงจะถูกต้อง  ใคร่ขอเรียนว่า การประเมินคุณภาพของ สมศ. รอบที่ 2 นี้จะไม่เน้นการตรวจสอบเอกสาร จะเน้นการตรวจสอบสภาพจริงของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการพัฒนาการของสถานศึกษาว่า มีพัฒนาการจากการประเมินรอบแรกหรือไม่อย่างไร เอกสารที่ สมศ. ขอตรวจสอบจะเป็นเอกสารที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง เช่น แผนพัฒนาคุณภาพประจำปี แผนกลยุทธ์ รายงานโครงการ ฯลฯ ที่สำคัญก็คือ แผนพัฒนาคุณภาพประจำปีจะต้องนำข้อเสนอแนะของ สมศ. ในการประเมินรอบแรกมาพัฒนา เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป ถ้าสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ความกังวลใจก็จะหมดไป หากสถานศึกษาใดมีแนวทางการปฏิบัติที่ง่ายกว่านี้ก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ