การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " สรุปบทเรียนครึ่งปีการจัดการความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 "  หรืองานสรุปครึ่งปี KM กรมว่งเสริมการเกษตร  ครึ่งปีแรกนี้จัดที่จังหวัดกำแพงเพชร สถานจัดที่คือโรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม  2549

         ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และจาก 18 จังหวัดนำร่อง ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดสตูล นครศีธรรมราช  น่าน นครพนม อุบลราชธานี นครนายก อ่างทอง สมุทรสงคราม ตรัง พัทลุง พิษณุโลก แพร่ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และจังหวัดกำแพงเพชร  ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านจึงขอนำเสนอภาพและกิจกรรมดังนี้ครับ

ภาคเช้า

  • พิธีเปิด โดยนายมนตรี  วงษ์รักษ์พานิช ผอ.กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  • การกล่าวต้อนรับโดยนายสุรพล  เถาว์โท เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  และ
  • การสรุปผลการดำเนินงาน KM ในรอบครึ่งปีของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยคุณธุวนันท์  พานิชโยทัย

          ประมาณ 10.15 น. เป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า จากตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  นครศรีธรรมราช และจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งแต่ละจังหวัดก็ได้เล่าเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ KM ภายในจังหวัดของตนเอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างจังหวัดนำร่องทั้ง 18 จังหวัด และส่วนกลาง มีการ ลปรร.กันในหลายประเด็น  บรรยากาศเป็นกันเอง  เป็นทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความเข้าใจกระบวนการ KM ไปในตัว เพราะมีเพื่อนนักส่งเสริมหลายๆ ท่าน จากหลายๆ จังหวัดยอมรับว่าเพิ่งใหม่กับ KM แต่งานนี้ได้ทำให้มีความเข้าใจ Km มากยิ่งขึ้น

                                      กิจกรรมการถอดบทเรียน

 

ภาคบ่าย

         ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย โดยแบ่งจังหวัดนำร่องออกเป็น 6 กลุ่ม และส่วนกลาง 2 กลุ่ม เป็นลักษณะของการสรุปบทเรียนของแต่ละจังหวัด และนำมาสรุปเป็นของกลุ่มย่อย ในประเด็น การสร้าง KV , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) และ การจัดทำคลังความรู้ (KA)

       

 

          ประมาณ 15.30 น. แต่ละกลุ่มนำเสนอโดย Shoopping Idea หมุนวนไป ลปรร.กับแต่ละกลุ่ม และสรุปบทเรียนจากตัวแทนจากส่วนกลาง,เขต และจังหวัด จนถึงเวลาเกือบ 18.00 น. จึงเลิกและรับประทานอาหารร่วมกัน

       

 

ภาคค่ำ

          เริ่มเวลาประมาณ 19 นาฬิกาเศษ เป็นกิจกรรมการจัดการคลังความรู้โดยคุณอุษา  ทองแจ้ง และการเปิดห้องเขียนบล็อกโดยกระผมเอง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ จึงทำให้มีข้อจำกัดทั้งการนำเสนอเว็บไซต์ที่จัดเก็บคลังความรู้ของคุณอุษา และการเปิดห้องเขียนบล็อกที่ไม่ได้เห็นบล็อกจริงๆ  แต่ก็ได้ใช้สไลด์และการเล่าเป็นหลัก

         ก่อนจบรายการของภาคค่ำ ก็เป็นการนำเสนอรายละเอียดของจุดการศึกษาดูงาน และการนัดหมายเวลาการเดินทาง รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน คุณสายัณห์ ก็ได้ทำความเข้าใจว่าในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขอให้ "ฟัง" และ ลปรร. เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์  ให้กำลังใจคุณอำนวยและคุณกิจในพื้นที่ของเรา จากนั้นก็เลิกเพื่อกลับไปพักผ่อนเวลาประมาณ 21.00 น. 

                                        คุณสายัณห์ นัดหมายฯ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.   (ลิงค์อ่านบันทึกของวันที่สอง 23 พ.ค 49)

วีรยุทธ  สมป่าสัก