GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ผู้นำ

ลักษณะผู้นำ

 

คุณลักษณะของผู้นำตามแนวพุทธศาสนา
  กิติ  ตยัคคานนท์ (233:83-89) ได้รวบรวมแนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนของผู้นำ  เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดี  พอสรุปได้ดังนี้
1.  มรรค8  เป็นทางสายใหญ่3ทางได้แก่  ปัญญา  ศีล  สมาธิ
ปัญญา  ประกอบด้วย
-สัมมาทิฏฐิ   ความเห็นชอบ
-สัมมาสังกัปปะ   ความคิดในทางที่ชอบ
ศีล  ประกอบด้วย
- สัมมาวาจา   การพูดในทางที่ชอบ
-สัมมากัมมันตะ   การกระทำที่ชอบ
-สัมมาอาชีวะ   การเลี้ยงชีพชอบ
สมาธิ   ประกอบด้วย
-สัมมาวายามะ   การกระทำความเพียรชอบ
-สัมมาสติ   การระลึกในทางที่ชอบ
-สัมมาสมาธิ   ความตั้งใจมั่นชอบ
                                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 30480
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)