คุณลักษณะของผู้นำตามแนวพุทธศาสนา
  กิติ  ตยัคคานนท์ (233:83-89) ได้รวบรวมแนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนของผู้นำ  เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดี  พอสรุปได้ดังนี้
1.  มรรค8  เป็นทางสายใหญ่3ทางได้แก่  ปัญญา  ศีล  สมาธิ
ปัญญา  ประกอบด้วย
-สัมมาทิฏฐิ   ความเห็นชอบ
-สัมมาสังกัปปะ   ความคิดในทางที่ชอบ
ศีล  ประกอบด้วย
- สัมมาวาจา   การพูดในทางที่ชอบ
-สัมมากัมมันตะ   การกระทำที่ชอบ
-สัมมาอาชีวะ   การเลี้ยงชีพชอบ
สมาธิ   ประกอบด้วย
-สัมมาวายามะ   การกระทำความเพียรชอบ
-สัมมาสติ   การระลึกในทางที่ชอบ
-สัมมาสมาธิ   ความตั้งใจมั่นชอบ