ผู้นำ

ทศพิธราชธรรม 0 ประการ

 

3.ทศพิธราชธรรม 10 ประการ
   พระราชนันทมุนี(ท่านปัญญานันทภิกขุ )ได้กล่าวถึงธรรมมะที่ผู้บริหารควรมี คือ(2520:164-183)
  -ทาน  คือการให้  ให้เพื่อบูชา ให้เพื่อสงเคราะห์
  -ศีล    คือการรักามารยาท  การสำรวมกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย สะอาดดีงาม
  -บริจาค  คือการให้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อข่มความโลภ
  -อาชวะ  คือความมีอัธยาศัยซื่อตรง  ตั้งอยู่ในสุจริตธรรม
  -มัทวะ  คือความมีอัธยาศัยอันงาม ละมุนละไม อ่อนโยน รับฟังคำแนะนำตักเตือน
  -ตะปะ  คือความมีการบำเพ็ญเพียร เอาชนะบาปกรรม ทำลายความชั่ว
  -อโกธะ  คือความไม่กริ้วโดยใช่วิสัย
  -อวิหิงสา  คือความไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
  -ขันติ  คือความอดกลั้น ทนทานต่อกำลังกิเลส และทุกข์
  -อวิโรธนะ  คือการไม่ผิดจากความเที่ยงตรง ดำรงอยู่ในความยุติธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jndustrialtechnologyความเห็น (0)