ผู้นำ

ความหมายของผู้นำ

 

ความหมายของ “ ผู้นำ “ ( Leaderohip )
        นักวิชาการและนักทฤษฎีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ผู้นำ พอสรุปได้ดังนี้
อานันท์  ปันยารชุน ( 2542 : 9 ) ได้กล่าวคำผู้นำไว้ว่า เป็นบุคคลซึ่งฟูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้ามีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
อรุณ  รักธรรม  ( 2522 : 187 )  ผู้นำหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้าตัดสินใจ  เพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่คนไปทางดีหรือชีวิตได้
ในความคิดของผู้เขียนรายงานมีความคิดว่า  ผู้นำเป็นผู้ที่มีจุดเด่น มีบุคลิกภาพดี มีความคิด มีความสามารถ มีปฏิสัมพันธ์ดี สามารถบริหารจัดการกับคนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jndustrialtechnologyความเห็น (0)