ร่วมสังคมแห่งการเรียนรู้

 กราบเรียน ทีมงาน คุณเอื้อ_อำนวย คุณกิจ คุณลิขิต ท่านที่สนใจมี่จะร่วม

 "แลก เปลี่ยน เรียน รู้"

และวางยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยทีมงาน KKU_KM จะเป็นผู้ประสานงาน เพื่อรวบรวมแนวคิด และ วางยุทธศาสตร์ร่วมกัน

 ท่านใดต้องการหนังสือเชิญ ถึงหน่วยงาน กรุณา

"แจ้ง ชื่อจริง หน่วยงาน หมายเลข โทรสาร หรือ E mail ทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ออกหนังสือไปยังต้นสังกัดด่วนครับ"

 งานครั้งนี้ ม.ข เป็นเจ้าภาพ ไม่มีค่าลงทะเบียนครับ แต่เพื่อที่จะได้เตรียมการ เรื่อง อาหาร โปรด แจ้งด่วนครับ จะได้สะดวกในการต้อนรับครับ

JJ