การบริการวิชาการ

Rattanapetch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ด้านการศึกษา

     สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เกิดจากการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย หน่วยงานเดิมคือกองบริการการศึกษา กับ สำนักทะเบียนและประมวลผล  ซึ่งเดิมทีสำนักทะเบียนฯเป็นงานที่สังกัดภายใต้กองบริการการศึกษา ด้วยเหตุผลหลายประการแต่แน่ชัดคือมข.ได้คะแนนเรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถปรับปรุงโครงสร้างให้เล็กกระทัดรัด (Right Sizing)และลดขั้นตอน(Borederless)การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการแบบ Good Governance  โดยแบ่งงานออกเป็น 6 กลุ่มภารกิจ มี กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป .กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน กลุ่มภารกิจประมวลผลการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการและ กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การสนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคคลากรและหน่วยงานของ มข. การเป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมข.และเป็นศูนย์ประงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายในประเทศ นั่นหมายถึง กระบวนการ การสร้างบัณฑิต เริ่มต้นที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ -การประกาศรับ -การสมัครสอบ  -การคุมสอบ- การรับเข้า -การลงทะเบียนเรียน-การประเมินผลการศึกษา-การรับปริญญาบัตร-การขอใบสำคัญทางกศ.และการสนับสนุนการดำเนินงานด้านหลักสูตรและการสอน (Input-Process-Output-Outcome)ยกเว้น ขั้นตอนการสอน ที่เป็นภารของคณะ/ภาควิชา ซึ่งการที่จะได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ย่อมขึ้นอยู่ที่สาย ก. แน่นอน แต่ สายสนบสนุนก็มีส่วนเกี่ยวข้องตามกระบวนดังกล่าว ดังนั้นการสนับสนุนและบริการจึงเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติตามภารกิจหลัก  KM. เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายเพื่อเปิดกว้างและเติมให้เต็มในสิ่งที่ขาด วาดความฝันที่จะก้าวกระโดดโดยอาศัยการต่อยอดจากองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ดังที่สำนักฯได้พยายามดำเนินการ เรื่อง KM. โดยการจัดสัมมนา KM.ครั้งที่ 1 เพื่อดึงเอาความรู้ในองค์กรออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน(ลปรร) Tacit   และ ครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาองค์ความรู้จากภายนอกจากวิทยากรขององค์กรภาคเอกชนที่ประสบผลสำเร็จคือ บ.ปูนซิเมนต์ไทย และ จะจัดอบรมเรื่อง KM. Blog ในวันท่ 30 พฤษภาคม 2549 นี้ ซึ่งได้วางแผนจะทำคู่มือการจัดการความรู้ในองค์กรโดยรวบรวมกระบวนการนำความรู้ภายบุคคลในองค์กรมาผสานกับความรู้ภายนอกองค์กรเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยใช้ยุทธวิธี 7 Rainbows 4 ways (ใกล้ ๆ กับTOYOTA WAYs) และจะจัดทำ สารสัมพันธ์สานฝัน QA.&KM.ราย 3 เดือน คงได้เห็นหน้าตาภายในมิถุนายนนี้(ต้องสานฝันให้เป็นจริง) เพื่อสีอิฐ เพื่อ มข. ลูกเจ้าพ่อมอดินแดง ...สู้สู้ ...สู้โว้ย  ขอเพียงกำลังใจจากเพื่อนพ้องขององค์กรและ ชาว KM. โดยเฉพาะผู้บริหารผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและคุณภาพ....ของ ขอนแก่น University....ty...ty เท่านี้ก็พอแล้ว...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริการด้านการศึกษาที่เป็นเลิศความเห็น (1)

Diamond
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
 วันนี้เหนื่อยมากแต่ไม่มีสิทธิ์หน่ายเพราะหน้าที่คือหน้าที่ ภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมาย ณ เวลานี้เราทำงานที่ได้รับมอบหมายคือ QA จะด้วยเหตุผลกลใด...ของใครก็ช่างเถอะ ถือว่าเมื่อเรารับแล้วก็ต้องทำ ..นี่ก็ครั้งที่ 2 แล้วที่จะต้องถูกประเมินภายในปี 48 เมื่อปีที่แล้วก็เกือบตาย...คางเหลือง(ไม่ตาย) เพราะกว่าจะเก็บข้อมูลได้...ก็รู้รู้อยู่...แต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีที่สามารถหาหลักฐานเพิ่มเติมจนได้คะแนนอยู่ในระดับ 3-4 และ 5 แต่ก็นั่นแหละ ร้อยแปดคำวิจารณ์ เป็นเรื่องปกติ แล้วปีนี้จะว่าอย่างไรอีก...ก็ขอเชิญกก.ทุกท่านทุกกก.ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวันจันทร์ที่ 26 มิย.49 เพื่อรับทราบดัชนีชี้วัดสายสนับสนุนและกำหนดการตรวจประเมินภายในและร่วมพิจารณา(ร่าง)เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คงไม่ได้บอกว่าทำ/คิดคนเดียวนะถ้าเพราะได้เชิญประชุมทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วคงจะเอวัง...ครั้งสุดท้ายแล้วละ  หลายคนที่เก่งมีประสบการณ์มากมายเอามา Share and Care บ้าง ความสามารถที่มีอยู่กรุณามาต่อยอดด้วยเถอะเพื่อองค์กรจะได้พัฒนาคุณภาพตามเป้าประสงค์ ปรัชญาและวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของหน่วยงานสายสนน.คือบริการทุกระดับประทับใจได้ระดับมาตรฐาน...