AAR การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 ประจำปี 2549 โดย อาจารย์โอปอร์ วีระพันธุ์

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกัยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 ประจำปี 2549 เรื่อง "Research and Application in Cadiovascular Diseases" ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2549 ซึ่งอาจารย์โอปอร์ได้เข้าร่วมประชุม  และได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุม  ดังนี้ค่ะ

1.ความคาดหวัง/เป้าหมายหรือความมุ่งหมายก่อนเข้าร่วมประชุม คือ 1.1)เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ 1.2) รับทราบถึงแนวทางในการทำวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจในปัจจุบัน

2.สิ่งที่ได้รับเกินกว่าเป้าหมาย คือ ได้ทราบถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำวิจัย  ส่งผลให้สามารถศึกษาได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นและอธิบายผลของงานวิจัยได้อย่างน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น

3.สิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนเข้าร่วมประชุมวิชาการนั้นเป็นไปตามที่คาดหวัง  และภายหลังจากเข้าร่วมประชุมแล้ว สิ่งที่ได้รับเกินกว่าที่คาด คือ ทำให้เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเองให้มากขึ้น

4.สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ 4.1)ทราบถึงแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจในปัจจุบัน 4.2) ทราบถึงวิธีการและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการทำวิจัย 4.3) ทราบถึงแนวทางในการติดต่อขอข้อมูลความรู้ ขอความร่วมมือในการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ 4.4) ทราบถึงแนวทางในการทำวิจัยทางสรีรวิทยาของแต่ละสถาบัน(ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ)

5.หลังจากการประชุม  สิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ 5.1) นำความรู้ที่ได้เข้ามาสอดแทรกในเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยอยู่เสมอ  5.2) วางแผนในการทำวิจัย

   -END-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)