kick -off KM สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

Kick –off การจัดการความรู้กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วอย่างคึกคัก สำหรับการจัดการความรู้ของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง มีผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญมาร่วมงานมากมาย ได้แก่ ปลัดกระทรวง ผู้บริหาข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีทุกกรม พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงผู้แทนกพร. สำนักงานกพ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดตัวด้วยพริตตี้สาวสวย และในงานยังมีมุมเกมส์KM ตอบคำถามKM เพื่อชิงรางวัล สร้างสีสันให้การเริ่มต้นการจัดการความรู้ของกระทรวงเป็นไปอย่างคึกคัก และน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

 

นางไพเราะ สุขสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นับจากนี้ไป การจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ประจักษ์ว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำงานอยู่บนฐานองค์ความรู้อย่างแท้จริง การจัดการความรู้ที่มีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่สำหรับราชการ โดยการริเริ่มของสำนักงานกพร. ที่กำหนดให้ การจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนการจัดการความรู้โดยกำหนดขอบเขต เป้าหมาย กำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จะผลักดันให้การจัดการความรู้ในองค์กรบรรลุผล โดยคณะทำงานและทีมงานจัดการความรู้ ซึ่งขณะนี้ทุกน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้และตั้งทีมทงานเรียบร้อย และเพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้ ขึ้นในหน่วยงานต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงจึงได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญขึ้นที่ผ่านมามีผู้ส่งมา 50 กว่าคำขวัญ

                การจัดงานในวันนี้เป็นการยืนยันว่าผู้นำองค์กรให้ความสำคัญและเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงการจัดการความรู้ว่าเป็นเรื่องของข้าราชการทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร กระทั่งถึงข้าราชการและลูกจ้างในองค์กร

                ด้านปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดการความรู้ได้รับความร่วมมือจากอธิบดีทุกท่าน การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของประเทศตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาได้เน้นการดำเนินการบริหารราชการภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้โดยเฉาะทุนทางปัญญา อันเป็ฯความรู้ที่สำคัญที่ใช้พัฒนางานรวมทั้งพัฒนาประเทศผนวกกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ส่วนราชการจะต้องพัฒนาคน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้พระราชกิจฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พศ. 2546 รัฐบาลได้กำหนดให้ส่วนราชการต่องมีการพัฒนาความรู้เพ่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

1. ต้องส้รางระบบให้สามารถสร้างระบบให้รับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง

2.ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  ให้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถาณ์การณ์

3.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา

4. ต้องสร้างให้มีส่วนร่วมในส่วนราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

                การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนราชการดูเหมือนว่า การจัดการความรู้เป็นเรื่องใหม่  แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่ได้ทำกันอยู่แล้ว โดยได้มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทั้งบุคคลากรขององค์กรและจากบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการความรู้ เพียงแต่ยังไม่ได้จัดการให้เป็นระบบเท่านั้น การจัดงานในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญ ในการพัฒนาองค์ความรู้ของเราร่วมกัน เพราะกระทรวงพาณิชย์ เป็นแหล่วความรู้เรื่องการค้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งภายใน นอกประเทศ การเจรจาการค้า การประกันภัย การจัดการความรู้จะทำให้ทุกหน่วยงานของเรามีฐานความรู้ที่ทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ผมขอให้พวกเราดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ในปีนี้หน่วยงานจะทำเพียงนำเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มแต่ต่อไปจะต้องขยายผลออกไปเรื่อยๆ ผมหวังว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผมขอให้ผู้บริหารทุกท่านความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องนี้รวมทั้งผู้รับผิดของการจัดการความรู้ ร่วมกันผลักดันและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรต่อไป

  ลืมบอกไปว่างานนี้สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นพี่เลี้ยงในการทำการจัดการความรู้ของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเรายังสืบทราบมาว่าในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2549 ทางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะมีการนำ Tacit knowledge ในเรื่องการติดตามและประเมินผลเพื่อผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มาแลกเปลี่ยนกันยกที่ 1 อีกด้วย โดยกำหนดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์สคส.

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 30449, เขียน: 23 May 2006 @ 15:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

gerati
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

hihi

เขียนน่าอ่านจัง ..