แบบทดสอบ


การบริหารการศึกษา
ข้อสอบการบริหารการศึกษา
1.  ประเด็นการเมืองที่กำลังพิจารณาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวกับอำนาจบริหาร     
คือข้อใด
   ก.  ที่มาของนายกรัฐมนตรี                                                  
   ข.  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
   ค.  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                                   
   ง.  การสรรหาองค์กรอิสระ
   2. ข้อใดเป็นขั้นตอนหลังการประเมินสมรรถนะตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
       ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะกำหนดขึ้นใช้
       ก.  อบรม                                                                                
      ข.  ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
       ค.  ตรวจสอบเค้าโครงผลงานวิชาการ                                
       ง.  เสนอผลงานทางวิชาการ
   3.  มีผู้กล่าวว่า “การเมืองเป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษา” ท่านคิดว่าการศึกษาสามารถจะกำหนด
        ทิศทางการเมืองได้อย่างไรจึงจะได้ผลที่ยั่งยืน
       ก.  เสนอข้อมูลและความคิดต่อนักการเมือง                         
       ข.  รวมตัวผู้มีความคิดคล้ายกันเพื่อต่อรอง
       ค.       บริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ                        
       ง.       ปลูกฝังความรู้ให้นักเรียน
    4.  การตระหนัก ยอมรับ “คุณค่าของความเป็นมนุษย์” เป็นทักษะพื้นฐานของผู้บริหารในด้านใด
                ก.  คุณธรรม                                                             ข.  การครองตน
                ค.  การบริหารงานบุคคล                                           ง.  มนุษยสัมพันธ์
    5. ข้อใดมิใช่ความหมายของการบริหาร
                ก.  การใช้ศาสตร์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง                          
                ข.  การสั่งการให้งานบรรลุความสำเร็จ
                ค.  ศิลปะในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นผลสำเร็จ           
                ง.       การทำงานของกลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
    6.  ผู้บริหารแบบประชาธิปไตยจะปฏิเสธความเชื่อถือตามทฤษฎีในข้อใด
        ก.  ทฤษฎี x                                                                               ข.  ทฤษฎี y
         ค.  ทฤษฎี z                                                                               ง.   ทฤษฎี xy
   7.  ความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใด
        ก.  ลูกค้า                                                                                ข.  ทุกคนมีส่วนร่วม
        ค.  การเปลี่ยนแปลง                                                                ง.   การปรับปรุงโดยต่อเนื่อง
    8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ
          ก.  การวางแผน                                                    ข.   การตั้งวัตถุประสงค์
          ค.  การสร้างความตระหนักรับรู้ปัญหา                    ง.    การกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จ
   9.  Participative Management   มีความหมายตรงข้อใด
        ก.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน                                           ข.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
        ค.  ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารทุกขั้นตอน                    ง.  ถูกทุกข้อ
    10.  แรงกดดันภายในและแรงกดดันภายนอกเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใด
         ก.  กระบวนการตัดสินใจ                                              ข.  กระบวนการวางแผน
         ค.  การจัดการยุคใหม่                                               ง.   การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 
  ขอขอบคุณ ที่มา : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=oopps&date=20-02-2009&group=1&gblog=30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลขบันทึก: 304151เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2009 11:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 01:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี