แบบจำลองรายได้จากการปลูกยางพารา

อนวัช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แบบจำลอง, SIMILE

เป็นการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการปลูกยางพารา  โดยการศึกษาแบบจำลองซึ่งสร้างด้วยโปรแกรม SIMILE และทำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลองและผลที่ได้จริงจากการปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM600 ในเนื้อที่เฉลี่ย 10 ไร่ โดยมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยจากแบบจำลอง 69,111.87 บาท และค่าจริง 69,364.15 บาท ในระยะเวลา 20 ปี จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผลจากแบบจำลองพบว่ากราฟที่ได้มีการเพิ่มขึ้น เป็นรูปตัวเอส (Logistic Growth) และที่ได้จากการปลูกยางพาราจริงมีการเพิ่มขึ้น เป็นรูปตัวเอส (Logistic Growth) ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวค่าที่ได้จากแบบจำลองคาดการณ์ได้  สูงกว่าสภาพจริง (Overestimation) และจากแบบจำลองที่ได้ยังต้องมีการพัฒนาแบบจำลองให้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการปลูกยางพาราในช่วงปีที่ 13-20 และการปลูกยางพาราจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 7 ควรมีการปลูกพืชแซมยางพาราเพื่อชดเชยรายได้ช่วง 6 ปีแรกก่อนที่ยางพาราจะเริ่มให้ผลผลิต

แบบจำลอง

ผลเปรียบเทียบ

ผลการทดสอบด้วโปรแกรม SIMILE

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท้าวติดดินสู่เมืองใหญ่บนหนทางแห่งการไขว่คว้าความเห็น (0)