แบบทดสอบกลางปีม2

โคโระ
รวบรวมจากNT

ข้อสอบเก็บคะแนนกลางปี 

รายวิชาวิทยาศาสตร์  ว 32101                 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                

 

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

1. อวัยวะที่ควบคุมการหมุนเวียนของเลือดคือข้อใด

ก. ตับ                                     ข. ปอด                                  ค. ม้าม                                  ง. หัวใจ

2. เลือดเสียกลายเป็นเลือดดีได้เมื่อไหลผ่านไปที่อวัยวะใด

ก. ปอด                                  ข. ลำไส้                                ค. หัวใจ                                ง. ม้าม

3. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีระบบไหลเวียนเลือดแบบระบบเปิดทั้งหมด

ก. หอย หมึก                                                        ข. แมลง ดาวทะเล                            

ค. อึ่งอ่าง หอย                                                     ง. ไส้เดือนดิน แมลง

4. ความดันเลือดในบริเวณใดมีค่าต่ำที่สุด

ก. หัวใจห้องบนขวา                                           ข. หลอดเลือดเวน

ค. หลอดเลือดอาร์เทอรี                                     ง. หลอดเลือดฝอย

5. ในผู้ใหญ่ที่ร่างกายปกติ ขณะพักผ่อนหัวใจจะเต้นประมาณกี่ครั้ง/นาที

ก. 50-60 ครั้ง/นาที                                             ข. 60-70 ครั้ง/นาที

ค. 70-80 ครั้ง/นาที                                             ง. 90-110 ครั้ง/นาที

6. การลำเลียงสารอาหารภายในหลอดเลือดเป็นหน้าที่ของส่วนประกอบใดของเลือด

ก. น้ำเลือด                                                            ข. เกล็ดเลือด

ค. เม็ดเลือดขาว                                                   ง. เม็ดเลือดแดง

7. ส่วนประกอบของเลือดในข้อใดมีหน้าที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัว เมื่อมีการไหลของเลือดออกสู่ภายนอกร่างกาย

ก. น้ำเลือด                                                            ข. เกล็ดเลือด

ค. เม็ดเลือดขาว                                                   ง. เม็ดเลือดแดง

8. หลอดเลือดในข้อใดที่มีค่าความดันเลือดสูงกว่าข้ออื่น

ก. หลอดเลือดฝอย                                              ข. หลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา

ค. หลอดเลือดดำบริเวณต้นแขน                      ง. หลอดเลือดที่มีไขมันสะสมปริมาณมาก

9. หลอดเลือดในข้อใดที่มีความดันเลือดสูงที่สุด

ก. หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากตับ               ข. หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากปอด

ค. หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจ           ง. หลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ

10. เลือดที่ฟอกแล้วจากปอดไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายผ่านหลอดเลือดใด

ก. อาร์เทอรี                                                                          ข. เวน

ค. หลอดเลือดฝอย                                                              ง. อาร์เทอรีและเวน

11. ในการจับชีพจร โดยเฉพาะตรงข้อมือนั้นเราจับการพองตัวของหลอดเลือดชนิดใด

ก. หลอดเลือดเวน                                                               ข. หลอดเลือดฝอย

ค. หลอดเลือดอาร์เทอรี                                                     ง. หลอดเลือดอาร์เทอรีและเวน

12. การวัดชีพจรหมายถึงข้อใด

ก. การวัดจำนวนครั้งที่หัวใจเต้น

ข. การวัดจำนวนครั้งที่หัวใจบีบตัว

ค. การวัดจำนวนครั้งที่กำลังหายใจ

ง. การวัดความดันเลือดเมื่อหัวใจบีบตัวและคลายตัว

13. ข้อใดคือลักษณะของเม็ดเลือดแดง

ก. กลมแบน ตรงกลางเว้า มีนิวเคลียส

ข. กลมแบน ตรงกลางเว้า ไม่มีนิวเคลียส

ค. มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดขาว ไม่มีนิวเคลียส

ง. เป็นแผ่นเล็ก ๆ ไม่มีนิวเคลียสช่วยนำออกซิเจน

14. เมื่อคนประสบอุบัติเหตุมีบาดแผลเลือดออกจะเกิดเหตุการณ์ในข้อใด

ก. การไหลเวียนเลือดจะหยุดทันที

ข. การไหลเวียนของเลือดจะช้าเร็วสลับกันไปเรื่อย ๆ

ค. การไหลเวียนเลือดจะเร็วขึ้น เพื่อชดเชยเลือดที่เสียไป

ง. การไหลเวียนของเลือดจะปกติและมีกลไกการแข็งตัวของเลือดปิดปากแผล

15. ข้อใดแสดงทิศทางการไหลของเลือดเมื่อเข้าสู่หัวใจไปยังปอดได้อย่างถูกต้อง

ก. หัวใจห้องบนซ้าย                      หัวใจห้องล่างซ้าย                      ปอด

ข. หัวใจห้องบนซ้าย                      หัวใจห้องล่างขวา                      ปอด

ก. หัวใจห้องบนขวา                      หัวใจห้องล่างซ้าย                      ปอด

ก. หัวใจห้องบนขวา                      หัวใจห้องล่างขวา                      ปอด

 16.      ข้อใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน

               ก.    คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน                              

               ข.    คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน

               ค.    ไขมัน โปรตีน วิตามิน                                          

               ง.    ไขมัน โปรตีน แร่ธาตุ

   17.      สารอาหารต่างๆ นี้ ปริมาณ 1 กรัม สารใดให้พลังงานมากที่สุด

               ก.    โปรตีน                                                                      

               ข.    วิตามิน

               ค.    ไขมัน                                                                        

               ง.    คาร์โบไฮเดรต

ใช้ข้อมูลในตาราง ตอบคำถามข้อ 18-20

อาหาร

ผลการตรวจสอบหาสารอาหาร

สารละลายไอโอดีน

สารละลายเบเนดิกต์

การทดสอบไบยูเร็ต

ถูกับกระดาษขาว

A

 

B

 

C

 

D

-

 

-

 

สารละลายเปลี่ยนเป็นสีม่วง

-

-

 

เกิดตะกอนสีส้มอิฐ

 

-

 

-

สารละลายเปลี่ยนเป็นสีม่วง

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

กระดาษโปร่งแสง

   18.      อาหาร A มีสารอาหารประเภทใด

               ก.    โปรตีน                                                                       ข.   คาร์โบไฮเดรต

               ค.    ไขมัน                                                                         ง.    วิตามิน

   19.      อาหารในข้อใดมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตจำพวกน้ำตาล

               ก.  อาหาร A                                                                     ข.   อาหาร B

               ค. อาหาร C                                                                      ง.    อาหาร D

   20.      อาหารในข้อใดมีสารอาหารไขมันอยู่มาก

               ก.  อาหาร A                                                                     ข.   อาหาร B

               ค. อาหาร C                                                                      ง.    อาหาร D

   21.      วิตามินใดที่ผิวหนังสร้างเองได้เมื่อได้รับแสงแดด

               ก.  วิตามิน A                                                                    ข.   วิตามิน D

               ค.  วิตามิน E                                                                    ง.    วิตามิน K

   22.      ข้อใดสัมพันธ์กันในแง่โภชนาการ

               ก.  วิตามิน A - บำรุงสายตา

               ข.  วิตามิน B - ไม่เป็นหมัน

               ค.  วิตามิน C - บำรุงสมอง

               ง.   วิตามิน D - การแข็งตัวของเลือด

   23.      ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเส้นใยอาหาร

               ก. ช่วยให้ขับถ่ายสะดวก                                              

               ข.  ช่วยลดน้ำหนัก

               ค.  ช่วยให้การย่อยอาหารง่ายขึ้น                                 

               ง.   ช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือด

   24.      ข้อใดมีความสัมพันธ์กันในแง่โภชนาการ

               ก.  ไอโอดีน - โลหิตจาง                                               

               ข.  เหล็ก - ร่างกายแคระแกร็น

               ค.  โพแทสเซียม - โรคคอพอก                                   

               ง.   แคลเซียม - กระดูกไม่แข็งแรง

   55.      โรคลักปิดลักเปิด เกิดจากการขาดวิตามินใด

               ก.  วิตามิน A                                                                   

               ข.  วิตามิน B

               ค.  วิตามิน C                                                                   

               ง.   วิตามิน D

   26.      การทดสอบผงชูรสด้วยการเผาบนช้อนโลหะ ถ้าเป็นผงชูรสปลอมจะได้ผลอย่างไร

               ก.  ผงชูรสไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง                             

               ข.  ผงชูรสกลายเป็นผงสีขาว

               ค.  ผงชูรสกลายเป็นผงสีดำ                                          

               ง.   ผงชูรสกลายเป็นผงสีแดง

   27.      สารอะฟลาทอกซิน พบมากในอาหารใด

               ก. เห็ด                                                                              

               ข.  ลูกชิ้นปิ้ง

               ค.  ถั่วลิสง                                                                        

               ง.   กะหล่ำปลี

    28      ยาบ้า (แอมเฟทามีน) จัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทใด

               ก.  สารเสพติดให้โทษประเภท 1

               ข.  สารเสพติดให้โทษประเภท 2

               ค.  สารเสพติดให้โทษประเภท 3                                

               ง.   สารเสพติดให้โทษประเภท 4

   29.      สารนิโคตินในบุหรี่มีผลต่อร่างกายอย่างไร

               ก. ทำให้เจริญอาหาร                                                     

               ข.  ทำให้ปอดระคายเคือง

               ค.  ขัดขวางไม่ให้แก๊สออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือด

               ง.   ทำให้ผนังหลอดเลือดหดตัว ความดันเลือดสูง

   30.      สารเสพติดข้อใดมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท

               ก.  ยาบ้า, ใบกระท่อม

               ข.  ใบกระท่อม, เฮโรอีน

               ค.  เฮโรอีน, ฝิ่น

               ง.   ฝิ่น, บุหรี่

31.     ข้อใดเรียงลำดับการจัดระบบในร่างกายจากเล็กที่สุดไปยังระบบใหญ่ขึ้นได้ถูกต้อง

               ก.    เซลล์ อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ                                 

               ข.    เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ อวัยวะ

               ค.    เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ                                 

               ง.    เซลล์ ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ

32.    ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า อวัยวะ

               ก.    เซลล์หลายเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกัน                

               ข.    เซลล์หลายเซลล์ที่มีส่วนประกอบเหมือนกัน

               ค.    เนื้อเยื่อหลายชนิดที่ทำหน้าที่เหมือนกัน                                                                                                 ง.             เนื้อเยื่อหลายชนิดที่มาอยู่รวมกันและทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

เฉลย http://www.gotoknow.org/blog/scit/358229

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scit

คำสำคัญ (Tags)#ข้อสอบ#nt#วิทย์ม.2

หมายเลขบันทึก: 303813, เขียน: 07 Oct 2009 @ 10:06 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (13)

อาบาเร่จัง
IP: xxx.173.80.172
เขียนเมื่อ 

tgytiji[iรีสรว

บิสุบอชิอัง
IP: xxx.173.80.172
เขียนเมื่อ 

รักใครไม่เป็นว่ะ แต่รักเป็นแค่คนเดียว

IP: xxx.183.23.11
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉลยเเล้วจะทำไปทำไม

5555
IP: xxx.47.206.15
เขียนเมื่อ 

เวงกำ อุตส่าทำ ดั้นไม่มีเฉลยรู้งี่ไม่ทำให้เหนื่อย

แต่ก้อขอบคุนนะคับที่มีให้ทำ

IP: xxx.173.83.219
เขียนเมื่อ 

ใช่

Theลั่นโป้ง
IP: xxx.27.217.129
เขียนเมื่อ 

เฉียดร้องอะไม่มีเฉลยนั่งมึนต้องนาน

เขียนเมื่อ 

ลงเฉลยไว้แล้วน๊า หาให้เจอดิ๊ค๊า

โด่ง
IP: xxx.173.59.51
เขียนเมื่อ 

พี่คับ

เฉลยอยู่ไหนอะคับ

พี่สาว

บอกหน่อนนะคับ

พี่คับหาขอสอบNTม2

เรื่องสารอาหาร

ระบบย่อย

ระบบไหลเวียน

ระบประสาท

ระบบขับถ่าย

noei
IP: xxx.173.18.153
เขียนเมื่อ 

สุดยอดสำหรับแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เด็กเชียงไหม่ (TWo)
IP: xxx.52.194.115
เขียนเมื่อ 

เหอะเหอะขอบคุณครับแต่ หน้าจะมีเฉลยนะครับ

กีน
IP: xxx.130.111.181
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าถูก

เขียนเมื่อ 

ลิงค์หน้าเฉลยให้แล้วนะจ๊ะ อย่าลืมทำแบบทดสอบอื่นๆ ด้วยนะคะ

FAR
IP: xxx.171.237.69
เขียนเมื่อ 

ลิงค์เฉลยยุไหนอะค่ะ