กำหนดขนาดอัตรากำลังที่เหมาะสม

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ ใช้คนน้อย แต่มีประสิทธิภาพสูง และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าและความเสื่อมถอยขององค์กร การบริหารจัดการ "ทรัพยากรบุคคล" ต้องมีกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ ใช้คนน้อย แต่มีประสิทธิภาพสูง และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน กำหนดขนาดอัตรากำลังที่เหมาะสม (Rightsizing) กับภารกิจของหน่วยงาน ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

1. การตรวจสอบการใช้อัตรากำลัง ให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบในประเด็นดังนี้
    1.1 ความสำคัญ/ความจำเป็นของภารกิจของหน่วยงาน ว่างานที่รับผิดชอบยังมีความสำคัญ/จำเป็นที่ยังต้องปฏิบัติต่อไปหรือไม่ มีงานที่ควรยกเลิกหรือมีงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่
    1.2 การจัดโครงสร้าง การจัดโครงสร้างเอื้อต่อการปฏิบัติงานตามข้อ 1.1 หรือไม่ โครงสร้างที่จัดไว้เอื้อต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานและการประหยัดทรัพยากรหรือไม่
    1.3 การจัดอัตรากำลังในเชิงปริมาณที่มีอยู่ ว่าเหมาะสมกับปริมาณงานตามภารกิจต่างๆหรือไม่ รวมทั้งมีกำลังคนที่เกินหรือขาดอยู่ในงานส่วนใด
    1.4 การจัดประเภทของกำลังคนตามภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานว่ามีการใช้กำลังคนประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่
2. การทบทวนภารกิจ ให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน ดังนี้
    2.1 ส่วนงานที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหรือมีอัตรากำลังเพียงพอแล้ว ให้พิจารณายกเลิกหรือเกลี่ยอัตรากำลังไปให้งานอื่นที่มีความจำเป็น
    2.2 ส่วนงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติอยู่ให้พิจารณาว่า
          2.2.1 หากเป็นส่วนงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้อัตรากำลังเพิ่ม ให้พิจารณาใช้เทคโนโลยี หรือปรับปรุงระบบงาน หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
          2.2.2 หากเป็นส่วนงานที่ต้องใช้อัตรากำลังเพิ่ม ให้พิจารณาดำเนินการรวบรวมข้อมูลและส่งเอกสารที่เกียวข้องเสนอพิจารณาต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาความรู้ความเห็น (2)

นายบอน
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ ค้นหาจากเอกสารเล่มไหนบ้าง ฯลฯ
BNN
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

...ครับผม...

...มีรายละเอียดครับ...ส่วนนี้ผมได้สรุปมาจาก

1. ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐและแนวทางปฏิบัติ  สำนักงาน ก.พ.  ตุลาคม 2546

2. คู่มือ การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  กองแผนงาน ม.ขอนแก่น

...ลองติดตามดูครับ..