แผนการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย

ตอนนี้กำลังเรียนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ค่ะ พอใช้ได้ไหมค่ะ ช่วยๆดูให้หน่อยค่ะเพราะหนูจะนำไปปรับแก้และพัฒนาตนเองต่อไป
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ               ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2           เรื่อง  รำและระบำในการแสดงละคร             เวลา  4  คาบ
เรื่อง       ระบำไก่                                                                                                 เวลา  1 คาบ
 

 

 

สาระการเรียนรู้

“ ระบำไก่ ”เป็นการแสดงชุดหนึ่ง ที่ได้นำมาจากการแสดงละครพันทาง เรื่อง "พระลอ" ตอนพระลอตามไก่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงลีลาท่าทางการร่ายรำของฝูงไก่ที่สวยสดงดงามน่ารักชุดหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงได้บรรจุเพลงขับร้อง และดนตรีบรรเลง ใน “เรื่องพระลอ” โดยคุณครูลมุล ยมะคุปต์ เป็นประดิษฐ์ท่ารำ  เพลงที่ประกอบระบำชุดนี้คือเพลงลาวเซิ้ง  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

 1. จุดประสงค์ปลายทาง

                มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา อนุรักษ์และเห็นคุณค่าในการแสดงออกทางนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม          

  2. จุดประสงค์นำทาง

 1. สามารถบอกถึงประวัติ บทร้องเพลงระบำไก่ได้ 
 2. สามารถปฏิบัติร้องเพลงระบำไก่ได้

เนื้อหา  

 1. ประวัติความเป็นมาระบำไก่
 2. เนื้อร้องเพลงระบำไก่

หน้าที่ของครู  

 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
 2. ศึกษาเนื้อหาที่จะสอน
 3. สรุปเนื้อหา
 4. เลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
 5. สังเกตพฤติกรรมโดยใช้แบบประเมิน

 

หน้าที่ของนักเรียน  

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
 2. ร่วมมือกันทำกิจกรรมกลุ่ม
 3. สนใจในเนื้อหาที่สอน
 4. ปฏิบัติร้องเพลงระบำไก่

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

                ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. สนทนาถึงการแสดงด้านนาฏศิลป์ที่ผ่านมาในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วโยงเข้าสู่บทเรียน
 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 3. ครูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมกับนักเรียน

ขั้นสอน

 1. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์การแสดงนาฏศิลป์ชุดระบำไก่
 2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน ระดมความคิดเกี่ยวกับการแสดงชุดระบำไก่ในรูปแบบแผนที่ความคิด และนำเสนอหน้าชั้นเรียน (ใบงานที่ 1)
 3. ครูอธิบายประวัติและเนื้อร้องเพลงระบำไก่ (ใบความรู้ที่ 1)
 4. ฝึกปฏิบัติร้องเพลงระบำไก่

ขั้นสรุป  

 1. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
 2. ประเมินผล

สื่อการเรียนรู้

 1. วีดีทัศน์ การแสดงระบำไก่
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
 3. ใบความรู้ที่ 1 (เรื่อง ระบำไก่ )
 4. ใบงานที่ 1

การวัดและประเมินผล

แบบทดสอบก่อนเรียน     20   %

การทำกิจกรรมกลุ่ม     20   %

สังเกตการฝึกปฏิบัติร้องเพลง     20   %

แบบทดสอบหลังเรียน     30   %

จิตพิสัย     10   %

 

ข้อเสนอแนะ

-                   จัดกิจกรรมให้นักเรียนไปชมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ

-                   ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตช่วยสอน 

 

ใบความรู้  

เรื่อง ระบำไก่
   

      คำร้อง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 

          สร้อยแสงแดงพระพราย 

ขนเขียวลายระยับ 

ปีกสลับเบญจรงค์ 

เลื่อมลายลงหงสะบาท 

ขอบตาชาดพะพริ้ง 

สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ 

ขันขานเสียงเอาใจ 

เดือยหงอนใสศรีระรอง 

สองเท้าเทียมนพมาศ 

เพียงฉลุชาดทารง 

ปู่ก็ใช้ให้ผีลง 

ผีก็ลงแก่ไก่ 

ไก่แก้วไซร้บ่มิกลัว 

ขุกผกหัวองอาจ 

ผาดผันตีปีกป้อง 

ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉาน 

 

 เป็นการแสดงชุดหนึ่ง ที่นำมาจากการแสดงละครพันทางเรื่อง "พระลอ" ตอนพระลอตามไก่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงลีลาการร่ายรำของฝูงไก่ที่สวยงามน่ารักชุดหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบรรจุเพลงขับร้อง และดนตรีในเรื่องพระลอ อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ ประดิษฐ์ท่ารำ เพลงประกอบระบำชุดนี้ใช้เพลงลาวจ้อย

 

ใบงานที่ 1

            รายชื่อสมาชิก

 1. ......................................................................................
 2. ......................................................................................
 3. ......................................................................................
 4. ......................................................................................
 5. ......................................................................................

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    ระบำและระบำในการแสดงละคร

เรื่อง ระบำไก่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

เลขที่

 

 

ชื่อ – สกุล

 

กิจกรรมกลุ่ม

แบบทดสอบก่อนเรียน

ฝึกปฏิบัติร้องเพลง

การส่งงาน

ความสนใจในการเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

รวม

เกณฑ์การประเมิน

 

ผ่าน

 

ไม่ผ่าน

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  

                3   =   ดี

                2   =   ปานกลาง

                1   =   ต้องปรับปรุง

                                                                                                                                                ................................................

                                                                                                                                                อาจารย์ประจำวิชา 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  

 1. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้ประพันธ์บทร้องเพลงระบำไก่

ก.      พระเจ้าบวรเธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ข.      หลวงประดิษฐ์  ไพเราะ

ค.      แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์

ง.       ไวพจน์  เพชรสุพรรณ

 1. เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงชุดนี้คือเพลงใด

ก.      ลาวดวงเดือน

ข.      ลาวคำหอม

ค.      ลาวกระทบไม้

ง.       ลาวจ้อย

 1. การแสดงชุดระบำไก่เป็นการแสดงที่อยู่ในละครเรื่องใด

ก.      รถเสน

ข.      ปลาบู่ทอง

ค.      พระลอ

ง.       อิเหนา

 1. จากข้อ 3 การแสดงชุดระบำไก่เป็นการแสดงละครประเภทใด

ก.      ละครพันทาง

ข.      ละครนอก

ค.      ละครใน

ง.       ละครชาตรี

 1. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงระบำไก่

ก.      คุณครูรัจนา  พวงประยงค์

ข.      คุณครูลมุล     ยมะคุปต์

ค.      คุณครูจำเรียง  พุทธประดับ

ง.       คุณครูเฉลย  ศุขะวณิช

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน  

 1. การแสดงชุดระบำไก่เป็นการแสดงที่อยู่ในละครเรื่องใด

ก.      อิเหนา

ข.      รถเสน

ค.      ปลาบู่ทอง

ง.       พระลอ

 1. ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำเพลงระบำไก่

ก.      คุณครูรัจนา  พวงประยงค์

ข.      คุณครูจำเรียง  พุทธประดับ

ค.      คุณครูลมุล     ยมะคุปต์

ง.       คุณครูเฉลย  ศุขะวณิช

 1.        บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้ประพันธ์บทร้องเพลงระบำไก่

ก.      หลวงประดิษฐ์  ไพเราะ

ข.      พระเจ้าบวรเธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

ค.      แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์

ง.       ไวพจน์  เพชรสุพรรณ

 1. เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงชุดนี้คือเพลงใด

ก.      ลาวดวงเดือน

ข.      ลาวจ้อย

ค.      ลาวคำหอม

ง.       ลาวกระทบไม้

 1. การแสดงชุดระบำไก่เป็นการแสดงละครประเภทใด

ก.      ละครพันทาง

ข.      ละครชาตรี

ค.      ละครนอก

ง.       ละครใน

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

ก่อนเรียน

หลังเรียน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักศึกษาครูรุ่นใหม่

คำสำคัญ (Tags)#นักศึกษาปริญาตรีปี 4 สถาบันบัณฑิพัฒนศิลป์#เรียนเรื่องการเขียนแผนการสอน#แผนการจัดการเียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย#แผนระบำไก่

หมายเลขบันทึก: 302820, เขียน: 03 Oct 2009 @ 00:37 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ช่วยแนะนำ อนาคตครูพันธุ์ใหม่ด้วยค่ะ

พี่ส้ม รุ่นเดียวกับต๋อยนะ
IP: xxx.27.182.179
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้จุดประสงค์นำทาง -ปลายทางเหมือนก่อนที่เราเคยเรียนแล้ว เขาใช้มาตรฐานช่วงชั้น ตัวชี้วัดที่เท่าไหร่ แล้วก็ผลการเรียนรู้คาดหวังรายปี ถ้าอาจารย์เขาสอนมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามาใช้จริงต้องศึกษามาตรฐานช่วงชั้นกับตัวชี้วัดเพราะเป็นหลักสูตรใหม่จ๊ะ ดีใจที่เห็นน้องมีความพยายามพี่ว่าอนาคตน้องรุ่งแน่ รูปที่ถ่ายนี้ที่กุงเทพ หรือสุพรรณ

ทิพากร
IP: xxx.175.162.61
เขียนเมื่อ 

คนเสียแฟนครวทำอย่างไร

นิตยา
IP: xxx.26.48.155
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนนะคะ