(ร่าง) กิจกรรม อบรมความรู้ เวิร์คชอป และ การประกวดออกแบบสื่อสารงานส่งเสริมสุขภาพ (มศว.)

ismile
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารแผนงาน และผู้สนใจให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับหลักการ Empowerment โดยใส่ข้อคิดเห็นของท่านลงในช่องแสดงความคิดเห็นและขอให้ใช้ชื่อจริงในการให้ข้อเสนอแนะด้วย ซึ่งแผนงานจะแจ้งให้หัวหน้าโครงการทราบและชี้แจงตามข้อเสนอแนะผ่าน blog ต่อไป

จากการที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส) ให้ดำเนินงานสร้างกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญของส่วนงานรณรงค์และสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เห็นโอกาสอันดีในการร่วมมือกับภาควิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงคิดโครงการ กิจกรรมอบรมความรู้ เวิร์คชอป และ การประกวดออกแบบสื่อสารงานส่งเสริมสุขภาพ โดยมีจุดประสงค์เพิ่อให้นิสิต และ ผู้สนใจในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับความรู้เรื่องการออกแบบ สร้างสรรค์สื่อรณรงค์อย่างมีคุณภาพและสะท้อนปัญหาสังคม จนสามารถผลิตงานที่ทำประโยชน์ได้จริงกับชุมชนสาธารณะจำนวนไม่เกิน 45 คน  ในส่วนกิจกรรมอบรมความรู้ เวิร์คชอป การจัดอบรมแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการบรรยายวิชาการในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ( 1 ชั่วโมง) การใช้ความคิดสร้างสรรค์( 3 ชั่วโมง)  จิตวิทยาการสื่อสารด้วยภาพ(2 ชั่วโมง)  การออกแบบสื่อสัญลักษณ์และงานรณรงค์ ( 3 ชั่วโมง)  รวม 9 ชั่วโมง ส่วนที่สอง เป็น การสร้างสรรค์งานเพื่อสะท้อนปัญหาสังคม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมออกเดินทางด้วยการเดินในชุมชนที่กำหนด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ผลิตงานได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาทั่วไปที่เห็นจนเกิดปฏิกริยาตอบสนองกับสภาพสังคมในระหว่างการเดินทาง และเกิดความคิดในการสร้างสรรค์งานที่สะท้อนปัญหาสังคมจากมุมมองของตนเองที่ถูกสภาพสังคมกระตุ้น   ส่วนที่สาม เป็นเวิร์คชอปขั้นตอนการผลิตงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะต้องพัฒนางานออกแบบสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ โดยไม่กำหนดรูปแบบของสื่อ แต่จะกำหนดคุณภาพงานแต่ละขั้นตามกระบวนการออกแบบสื่อสารที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ การเสนอความคิดในการแก้ไขปัญหา( 3 ชั่วโมง)  เขียนภาพร่างแบบ( 2 ชั่วโมง) การติดตามการออกแบบและผลิตงาน ( 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 = 4 ชั่วโมง )    รวม 9 ชั่วโมง หลังจากจบเวิร์คชอปนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีสื่อรณรงค์ที่พร้อมใช้งาน และจะต้องทดลองงานในพื้นที่จริงโดยการเผยแพร่ในที่สาธารณะหรืออย่างน้อยที่สุด (ในกรณีที่ไม่สามารถเผยแพร่ในที่สาธารณะได้) จะต้องแสดงรูปเพื่อการจำลองสถาณการณ์การเผยแพร่สื่อในที่สาธารณะให้คณะกรรมการดู    ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านการทดลองในพื้นที่จะนำมาประกวดออกแบบสื่อสารงานส่งเสริมสุขภาพ โดยการตัดสินของคณะกรรมการจากอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแง่การสร้างสรรค์ผลงาน ความสวยงาม ความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการเผยแพร่ในที่สาธารณะ  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์งาน

 

กิจกรรม

ช่วงเวลาดำเนินการ

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกระดับ

 

การจัดอบรม

1 การบรรยายวิชาการ  3 วัน   รวม 9 ชั่วโมง

ในเรื่อง

    - การส่งเสริมสุขภาพ  (1 ชั่วโมง)

    - การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (3 ชั่วโมง)

    - จิตวิทยาการสื่อสารด้วยภาพ (2 ชั่วโมง) 

    - การออกแบบสื่อสัญลักษณ์และงานรณรงค์ (3 ชั่วโมง) 

          

 

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมออกเดินทางด้วยการเดินในชุมชนที่กำหนด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

 

 

 

3. เวิร์คชอปขั้นตอนการผลิตงาน 3 วัน   รวม 9 ชั่วโมง

    - การเสนอความคิดในการแก้ไขปัญหา( 3 ชั่วโมง) 

    - เขียนภาพร่างแบบ( 2 ชั่วโมง)  

    - การติดตามการออกแบบและผลิตงานครั้งที่1 (2 ชั่วโมง)  

     - การติดตามการออกแบบและผลิตงานครั้งที่ 2 (2 ชั่วโมง)  

4  ประกวดออกแบบสื่อสารงานส่งเสริมสุขภาพ

5   สรุปกิจกรรม

 

 

กันยายน 2552

 

 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธันวาคม 2552

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน i-smileความเห็น (0)