เวทีคุณกิจผู้นำชุมชนตำบลท่าไร่ (ตอนที่ 1)

เชื่อมโยงเรียนรู้
  รายงานการประชุมผู้นำชุมชนตำบลท่าไร่

ณ วัดบางหลวง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 สิงหาคม 2548

วัตถุประสงค์

            เพื่อทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้นำชุมชนในเรื่องของการที่จะทำโครงการภายใต้ความร่วมมือของ 9 หน่วยงานและร่วมกันหาแนวทางในการพัมนาหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็ง

เป้าหมาย

            ผู้นำชุมชนเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมการจัดการความรู้

กำหนดการ
           

            1.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน (ภาพรวม)

            2.  ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีพบปะกันในวันนี้           

            3.  ปราชญ์ชาวบ้านกระตุ้น ระดมพลังของผู้นำชุมชน ให้สำนึกรักที่จะพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน

            4.  แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นตามหมู่บ้าน                

            5.  ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านนำเสนอ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)