ครูอิงเกิดมาในครอบครัวที่บรรพบุรุษนับถือพุทธศาสนา   หากเป็นพุทธแบบสืบทอดเชิงประเพณีซะมากกว่าจะเข้าถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริง...โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อคำพูดใครง่ายนัก  ชอบที่จะแสวงหาคำตอบด้วยตัวเอง  มองเห็นด้วยตาตนเองเป็นหล้ก  ก็มีความโชคดีในส่วนหนึ่ง ที่หลายครั้งได้เข้าใกล้ธรรมะ ได้รับคำอธิบายความในประเด็นต่าง ๆ อยู่เสมอบล็อคนี้...ไม่ใช่บล็อคธรรมะ  เพียงแต่เป้นบล็อคที่ต้องการเผยแพร่ การทำความดีของบุคคล หรือเผยแพร่ในสิ่งที่ตัวเองได้ไปพบเห็นมา  แล้วเห็นว่าควรที่จะได้นำเผยแพร่
        จากการที่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดทางสาย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวัดทางสาย  และเรื่องราวของพระอาจารย์ไมตรี เจ้าอาวาสวัดทางสาย  ทำให้เกิดความศรัทธา ศรัทธานี้เกิดด้วยตาของตนเองเป็น
หลัก จึงได้เขียนบันทึก ใต้ร่มกาสาวพัตร์ ณ วัดทางสาย

        ตอนที่๑http://gotoknow.org/blog/lanputabud/280194

         นับว่าโชคดีอีกครั้งเมื่อ คุณ สยามรพี ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์ไมตรี ได้แวะเข้ามาอ่านบันทึก  และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความประทับใจ ที่มีต่อพระอาจารย์ไมตรี  ซึ่งคุณสยามรพี บอกว่า จะเล่าให้ครูอิงฟังบ่อย ๆ และวันนี้ท่านก็ได้เล่าให้ฟัง ดังนี้ค่ะ  

      

บันทึกนี้เกิดจากเรื่องสืบเนื่องต่อไปนี้

1.สยามรพี [IP: 118.175.15.1]
เมื่อ พฤ. 17 ก.ย. 2552 @ 18:33
สวัสดีครับ คุณอิงจันทร์
ท่านพระอาจารย์ไมตรี วัดทางสาย นั้น เป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูงมาก เจตนารมณ์ของ
ท่านต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เข้าใจใน
หลักธรรมของพระพุทธเจ้าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกครั้งที่ท่านไปเทศน์ตามวัด
หรือชมรมพุทธศาสนาต่างๆ ท่านมักมอบเงินค่าบูชากัณฑ์เทศน์คืนให้สถานที่นั้นๆเพื่อ
นำไปใช้ในกิจการดังกล่าวเสมอ การแจกซีดีธรรมะและเพลงธรรมะก็แจกฟรี ยังมีเรื่องราว
ต่างๆที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างมาก จะเล่าให้ฟังคราวต่อไป

2. นายวิโรจน์ พูลสุข
เมื่อ อา. 26 ก.ค. 2552 @ 00:53

พระอธิการไมตรีนี่แหละพระ                   ผู้รู้ละกิเลสเหตุมัวหมอง

บริสุทธิ์ผ่องใสใคร่รับรอง                       เป็นแสงทองเย็นฉายคล้ายแสงจันทร์

วัดทางสายบางสะพานที่ท่านสร้าง          เป็นเหมือนทางประตูสู่สวรรค์

ดั่งทวยเทพบันดาลอัศจรรย์                    บุญของท่านได้ไปเข้าใกล้ธรรม

อนุโมทนาคนดีที่สรรสร้าง                       เลือกปล่อยวางทางดีที่เลิศล้ำ

เบาสบายอย่างไรให้จดจำ                       เลือกทางธรรมชำระใจใสงดงาม