การพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกายในสถาบันอุดมศึกษา

การใช้เทคนิคการระดมสมมองมาช่วยในการเสาะหาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบริบทองค์กรและความต้องการจำเป็นในการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดของการจัดการความรู้ มาใช้ในการระดมสมอง ประกอบไปด้วย กระบวนการจัดการความรู้ และปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้

กระผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรในการบรรยาย ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ซึ่งได้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกาย ในมหาวิทยาลัย" ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 ณ ห้อง CE 3-104 อาคารหอสมุด ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีประเด็นหลักอยู่สองประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1

บริบทองค์กรและความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ด้วยเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) โดย กระผมอาจารย์สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ เป็นผู้นำการเรียนรู้ในหัวข้อนี้ เป็นการกล่าวถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อันนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางด้านนี้ให้กว้างขวาง ด้วยการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นิสิต บุคลากร และผู้บริหาร ด้วยการใช้เทคนิคการระดมสมมองมาช่วยในการเสาะหาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบริบทองค์กรและความต้องการจำเป็นในการจัดการความรู้ด้านนี้ โดยใช้แนวคิดของการจัดการความรู้ มาใช้ในการระดมสมอง ประกอบไปด้วย กระบวนการจัดการความรู้ด้านนี้ในองค์กร และปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ในองค์  เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ร่วมกับ KM Team ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านนี้ให้เป็นรูปธรรมอันนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรต่อไป

ประเด็นที่ 2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกาย ในมหาวิทยาลัย: การจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ (ผู้จัดการแผนพัฒนาองค์ความรู้และนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อสุขภาพ สสส.) ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ บทเรียนให้กับนิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา โดยเนื้อหาเน้นไปที่การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้มาสู่การปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รวมทั้งการออกกำลังกาย ของนิสิต และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนิสิต บุคลากร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามความต้องการโดยรวมอย่างแท้จริง

บรรยากาศในการบรรยายเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นไปอย่างดียิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการพบปะพูดคุยกันในเชิงสร้างสรรค์ ที่เรียกได้ว่า สุนทรียสนทนา ซึ่งเป็นผลดีในการปฏิบัติการในการระดมสมองที่นำไปสู่การปฎิบัติอย่างร่วมแรงร่วมใจได้อย่างแท้จริง ต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Sport Science

คำสำคัญ (Tags)#brainstorming#sport managment

หมายเลขบันทึก: 300935, เขียน: 26 Sep 2009 @ 11:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)