คำถามที่ 6

 Website มีประโยชน์อะไร ทำ KM โดยไม่มี Web ไม่ได้หรือ

  • Web มีประโยชน์อย่างน้อยสองอย่าง  อย่างหนึ่งคือ เป็นที่รวบรวมความรู้บรรดามีที่เป็น explicit knowledge (ทำ link หรือ search) ทำให้เข้าถึง explicit knowledge ที่มีอยู่มากมาย และกระจัดกระจายได้ดี (แต่ต้องมีการสร้าง feature ที่มีคุณภาพ ในการ search and select)
  • อีกอย่างคือ ประโยชน์ในฐานะเป็น platform ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ tacit knowledge ที่ขยายขอบข่ายมากกว่าแค่คนที่จะมีโอกาสเจอหน้ากันง่ายๆ ทำให้ประสบการณ์ที่ได้รับกว้างไกลกว่า

... ลปรร. ผ่านเวป รวดเร็วจริงๆ ค่ะ ...

FAQ KM กรมอนามัย [1] - เริ่มต้นตรงไหนดี ผู้บริหารไม่สน จะทำยังไง

FAQ KM กรมอนามัย [2] - อะไรคือ CoP ... สร้างยังไง

FAQ KM กรมอนามัย [3] - เราก็ทำคู่มือโดยไม่เคยใช้ KM ... ทำไมบอกว่า KM นำไปสู่คู่มือ

FAQ KM กรมอนามัย [4] - ถ้าจะ ลปรร. ไปดูงานวิจัยที่เขามีอยู่แล้ว ไม่ดีกว่าหรือ

FAQ KM กรมอนามัย [5] - ความรู้ที่ได้จาก ลปรร. เชื่อถือได้แค่ไหน

FAQ KM กรมอนามัย [7] - คำเท่ห์ๆ จากการ ลปรร.