ไตรยางศ์ หรือ อักษรสามหมู่

หมูที่ไม่ยอมอยู่ในอวย


ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบเสมอในชั้นเรียนคือการที่นักเรียนจำพยัญชนะไทยไม่ได้ นักเรียนบางคนเรียงลำดับพยัญชนะไม่ถูก การเขียนรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง เช่น เขียนว่า คุณครูค๊ะ นู๋มาแล้วน๊ะค๊ะ แต่ไม่พบคุณครูค้ะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้านักเรียนทำความเข้าใจกับเรื่องอักษรสามหมู่ให้ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินความเข้าใจ

ไตรยางศ์หรืออักษรสามหมู่ คือ การจำแนกพยัญชนะไทยทั้ง ๔๔ ตัว ออกเป็น ๓ พวก โดยการจำแนกตามพื้นเสียงของพยัญชนะ (ระดับเสียงของพยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันด้วยรูปวรรณยุกต์ หรือ จำง่าย ๆ ก็คือ ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับ)

ไตรยางศ์ หรือ อักษรสามหมู่ สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเรียน ดังนี้

๑. การผันวรรณยุกต์ การใช้รูปวรรณยุกต์

๒. การเรียน เรื่อง ตัวสะกดตัวตามในภาษาบาลี

๓. การจดจำลำดับของพยัญชนะไทย

อักษรสามหมู่ คือ การแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็น ๓ พวก คือ

อักษรกลาง มี ๙ ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

อักษรต่ำ มี ๒๔ ตัว ได้แก่ คฅฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

เทคนิคการจำ

๑. จำอักษรกลางให้ได้ก่อน ท่องไว้เลย ไก่ จิกเฎ็กฏายเด็กตายบนปากโอ่ง

ท่องจำให้ขึ้นใจไก่จิกเด็กตายมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว

๒. จำอักษรสูงให้ได้ ท่องเอาไว้เลย ผีฝากถุง(ฐ)ข้าว(ฃ)สาร(ศ ษ)ให้ฉัน

หรือนักเรียนอยากจะหาบทท่องจำของตนเองก็ได้

๓. พยัญชนะที่เหลือนอกจากอักษรกลาง ๙ ตัว และ อักษรสูง ๑๑ ตัว จัดเป็นอักษรต่ำ

มาทดสอบกันดีกว่าค่ะ

๑. ข้อใดมีอักษรสูงมากที่สุด

ก. ภูเขาสูงแผ่นดินกว้างทางรก เรายกทัพฝ่ากล้าหาญ

ข. ใครขวางฟันฟาดแหลกลาญล้างผลาญปี้ป่นวอดวาย

ค. ชีวิตอุทิศเพื่อชาติ เราสู้เพื่อราษฎร์ทั้งหลาย

ง. ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายแล้วต้องต่อกร

เฉลย คำตอบที่ถูกคือ ข้อ ก มีอักษรสูงมากที่สุด ๕ ตัว

๒. ข้อใดมีอักษรต่ำมากที่สุด

ก. จากกันสิบกว่าปีแล้วซีนะ

ข. คิดถึงอดีตเก่าเราบ้างไหม

ค. สำหรับฉันมันยังจำฝังใจ

ง. เธอล่ะลืมหรือไรฉันใคร่รู้

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ง มีอักษรต่ำมากที่สุดถึง ๑๐ ตัว

แค่นี้หมูก็อยู่ในอวยแล้ว