ลักษณะของการบริหารงานที่ดี

RITTICHAI
ลักษณะของการบริหารงานที่ดี

          การบริหารเป็นกระบวนการที่เป็นระบบงาน ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์  คือต้องมีหลักการดำเนินงาน  มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่แต่ละองค์การสามารถใช้หลักเกณฑ์ โดยมีลักษณะของการบริหารงาน  ดังนี้

                1.บอกเป้าหมายและนโยบายขององค์การให้ชัดเจน  และแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบด้วย

                2.มีการวางแผนในการทำงาน

                3.แจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ

                4.สั่งงานชัดเจนทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร

                5.สั่งงานโดยมีข้อแนะนำ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมั่นใจและไม่ทำผิดกฎระเบียบ

                6.อธิบายเหตุผลในการสั่งงานว่าเหตุใดต้องทำงานนั้น  และมีผลดีผลเสียอย่างไร

                7.แนะนำ  บอกวิธีปฏิบัติงาน  เพื่อความเข้าใจตรงกัน

                8.ในการสั่งงานควรใช้คำพูดเชิงขอร้องมากกว่าใช้อำนาจสั่ง

                9.ควรมีความยืดหยุ่นในการทำงานตามสมควร  ไม่ควรกำหนดเวลาเสร็จงาน 

อย่างตายตัวเกินไป  ไม่คาดโทษเมื่อผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่ทันตามกำหนด

                10. ควรสร้างความสำนึกในหน้าที่ให้เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

                11. ทำตัวเป็นอย่างที่ดีในการทำงาน  เช่น  ทำงานอย่างมีระบบ  ตรงเวลา  ค้นหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

             12. มอบหมายงานพร้อมกับมอบอำนาจในการดำเนินงาน

                13. แบ่งงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  และยุติธรรม

                14.ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน เช่นเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  แสดงความคิดเห็นได้  ร่วมวางแผนและตัดสินใจในบางเรื่อง

             15. มีการประชุมปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ  และรู้จักวิธีดำเนินงานประชุม

                16. มีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน  เช่น  แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ  ผลได้ผลเสียของผู้ใต้บังคับบัญชา

                17. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบ  ปรึกษาปัญหาได้

                18. ทำตนให้เป็นที่เคารพนับถือ  เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา

                19. ออกคำสั่งที่ชัดเจน  แน่นอน  ไม่โลเล

                20. มีเหตุผลในการตัดสินปัญหา  ไม่ใช่อารมณ์เมื่อไม่พอใจ

                21. จัดหาวัสดุเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน ให้มีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

                22. ให้ความยุติธรรมในการแบ่งงาน  การเลื่อนตำแหน่งและการพิจารณาความดีความชอบ

                23. เอาใจใส่ทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา  ดูแลความทุกข์สุขอย่างสม่ำเสมอหน้า ไม่ลำเอียง

                24. ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีโอกาส  พัฒนาความรู้ความสามารถ  เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา  การศึกษาต่อ ฯ

                25. ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความเห็นอกเห็นใจความเหนื่อยยาก

               ลักษณะของผู้บริหารที่ดีดังกล่าวข้างต้นทั้ง  25  ประการชี้ให้เห็นชัดเจนว่าผู้บริหารที่มีคุณภาพจะต้องอาศัยทั้งในด้านศาสตร์ของการบริหารและศิลปะในความเป็นผู้นำประสมประสานกันอยู่ในตัว  แต่สิ่งที่แฝงอยู่ในระหว่างการบริหารงานเกือบทุกประการ  ก็คือคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร  ซึ่งเป็นเสมือนส่วนเสริมที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เป็นส่วนจรรโลงให้บุคลากรในองค์การทำงานรวมกันได้อย่างมีความสุข  มีศรัทธาในการทำงาน  ยอมรับเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำ  มีความสามัคคีกลมเกลียว  มีน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมกัน  ร่วมจิตร่วมคิดเพื่อสู่จุดหมายอันเดียวกัน  ทั้งนี้เนื่องมาจากคุณธรรมของผู้บริหารนั่นเอง  นั้นก็คือผู้บริหารที่มี่คุณภาพต้องเป็นผู้บริหารมีคุณธรรมเป็นแกนนำสำคัญในการบริหารงาน.

                ผู้บริหาร  เป็นผู้มีหน้าที่ในการบริหารงาน  เป็นบุคคลในระดับบังคับบัญชา  จึงเป็นผู้มีเกียรติโดยมีฐานะคือตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในหน่วยงานหรือองค์การ  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน้าที่ของผู้บริหารมีขอบเขตที่ต้องปฏิบัติพอสรุปได้ดังนี้

              1.เป็นผู้บริหาร  (executive)  ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มที่อยู่ในองค์การหรือหน่วยงาน  ให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  ผู้บริหารต้องคอยอำนวยความสะดวก  แก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นได้ในองค์การ

                2.เป็นผู้วางแผน (planner)   คือ  ทำหน้าที่ในการวางแผนงานต่าง ๆ ในองค์การให้ฝ่ายปฏิบัตินำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

                3.เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย  (policy  maker) ผู้บริหารจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยกำหนดให้ชัดเจน  สามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้

                4.เป็นผู้เชี่ยวชาญ  (expert)  ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ  และชำนาญความสามารถให้คำแนะนำ  ปรึกษา  ช่วยเหลือ เมื่อฝ่ายปฏิบัติการต้องการ

                5.เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก (external group  representative)  คือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานที่จะออกไปสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในนามขององค์การ

                6.เป็นผู้ควบคุม  (controller  of  internal  relation)  คือ  ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ให้สมาชิกมีขวัญกำลังใจ  ความสามัคคีระหว่างกันในกลุ่มให้มากที่สุด  เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุจุดหมาย

                7.เป็นผู้ให้คุณให้โทษ  (purvey  of  reward   and  punishment )  คือ การพิจารณาความดีความชอบ  การให้รางวัลแก่บุคลากรในองค์การและการลงโทษ  ในกรณีที่เกิดความบกพร่องซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างยุติธรรมที่สุด

                8.เป็นบุคคลตัวอย่าง  (example) เป็นผู้ได้รับการยกย่องในความดีความงาม  ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกองค์การ

                9.เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม  (symbol  of  the  group)  คือ  เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในองค์การ  เป็นตัวแทนของสมาชิกทุกคน  ที่ช่วยให้เกิดความรัก  ความสามัคคีในหมู่สมาชิก 

                10. เป็นตัวแทนรับผิดชอบ  (substitute  for  individual   responsibility )  ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบกิจการหรือกิจกรรมทั้งหลาย  อันอาจเกิดผลทั้งทางดีและทางบกพร่องซึ่งสมาชิกในองค์การเป็นผู้ปฏิบัติ.

                11. เป็นผู้มีอุดมคติ  (ideologist)  ปฏิบัติตนเพื่อสร้างความศรัทธาแก่สมาชิก  เป็นผู้มีความดีงาม  ปฏิบัติภารกิจอย่างมีอุดมการณ์ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

             12. เป็นบิดาหรือผู้อาวุโส (Fatherfigure)  คือ การวางตนอย่างเหมาะสม  เป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกในองค์การ  วางตนเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือสมาชิกทุกคนเมื่อมีปัญหาหรือความทุกข์ร้อน.

                13. เป็นผู้ไกล่เกลี่ย  (arbitrator  and  mediator)  คือ เมื่อมีข้อขัดแย้งในหมู่สมาชิก  ผู้บริหารจะต้องทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย ทำให้เกิดความเข้าใจดีต่อกัน  ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดปัญหา

                14. เป็นผู้รับผิดแทน (scapegoat)  คือ เมื่อใดที่มีความเสียหายเกิดขั้นในองค์การ  ผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลแรกที่จะรับโทษในฐานะเป็นผู้นำของสมาชิก.

                +++++++++++++++++++++++++++++++++

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาจารย์ หนุ่ม(น้อย)

คำสำคัญ (Tags)#ลักษณะของการบริหารงานที่ดี

หมายเลขบันทึก: 299475, เขียน: 21 Sep 2009 @ 14:15 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)