การพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ ข้าราชการจังหวัดเลย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนา เพื่อพัฒนาคน และ งาน เพื่อให้เกิดระบบบริหารองค์ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมแลยพาเลซ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๙๙ ท่าน

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดเลย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ ปี ๒๕๔๘


    ผศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะ ผู้รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ อาจารย์ บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย อาจารย์ เดือนเพ็ญ ชิวพิมาย ว่าที่ ร.ท ทินกรณ์ ภูโทน้ำ อาจารย์ พิชชา ถนอมเสียง และ อาจารย์นภาพรรณ ชัยเดชทยากุล ได้ไปเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาผู้บริหารในจังหวัดเลย โดยต้องการให้เกิด การพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเลย ๙๙ ท่าน

  ประเด็นสำคัญก็ คือ  การสร้างทีมงาน เพื่อให้เกิดเครือข่าย โดยให้เกิดการพัฒนาจังหวัด ให้เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ โดย ทีมวิทยากรได้ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่งเน้นการ พัฒนาคน พัฒนางาน และ พัฒนาองค์การ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม โดยท่านอาจารย์บุญญฤทธิ์ ได้นำกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และ การสร้างทีมงานเข้ามาใช้ และในวันที่ ๒๓ และ ๒๔ สิงหาคม ได้นำกระบวนการจัดการความรู้ โดยใช้วิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) และ สุนทรียสนทนา (Dialogue) มาเป็นตัวนำการสัมมนาตลอดการสัมมนา

 ผลสรุป ทีมงานจังหวัดเลยได้มีการสร้างเครือข่าย และ ได้ร่วมกันตั้งหัวปลา เพื่อ ดำเนินการต่อไปในเรื่อง “ ราชการใสสะอาด” และ “ การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน” ในการนี้ ทีมงานจากศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ออกไปเยี่ยมเยียน เพื่อติดตามดูผลสัมฤทธิ์ในโอกาสต่อไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)