ข้อดีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศลาเดช ได้กล่าวถึง "ข้อดีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑" ไว้ดังนี้
๑. ตัวชี้วัด 
    ๑.๑ ช่วยให้เป้าหมายการเรียนการสอนและการวัดผลในแต่ละระดับชั้นชัดเจนสะดวกต่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้
    ๑.๒ ช่วยให้คุณภาพระหว่างสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
    ๑.๓ ควบคุมมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับให้ทัดเทียมกันได้
๒. การจัดทำสาระการเรียนรู้
    ๒.๑ การที่โรงเรียนแต่ละแห่งยึดสาระแกนกลางทำให้เกิดเอกภาพในการจัดการศึกษาและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ
    ๒.๒ การให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมบทบาทในการกำหนดสารระการเรียนรู้ท้องถิ่นทำให่เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพท้องถิ่น ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. โครงสร่างหลักสูตร/เวลาเรียน
     ๓.๑ ช่วยให้ผู้เรียนได้มีเวลาเรียนร้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติและจุดเน้นของโรงเรียน
๔. การวัดผลประเมินผลและการจบหลักสูตร
    ๔.๑ ช่วยให้การตรวจสอบตุณภาพผู้เรียนทุกระดับมีความชัดเจนและสามารถแก้ไขพัฒนาผู้เรียนได้รงจุด
    ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาในทุกระดับช่วยประกันคุณภาพผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ
    ๔.๓ รายงานผลการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ช่วยให้การส่งต่อผู้เรียนและการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษาถูกต้องและสะดวก
๕. กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ๕.๑ ช่วยให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรไปสู่ความเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานอย่างแท้จริง
     ๕.๒ ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่และสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการโรงเรียนความเห็น (2)

เป็นข้อมูลที่ดีมาก ๆ สำหรับครูใหม่อย่างดิฉันค่ะ....

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้เข้าใจ....หลักสูตรแกนกลางได้ดีขึ้น....ขอบคุณค่ะ Fasrt