การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ของ NU Office 2

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้ข้อสรุประดับความสำเร็จของงานหลักแต่ละด้าน จำนวน 5 ระดับ

ผลการเสวนา Office – KM ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2548 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม AG 2203 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ข้อสรุประดับความสำเร็จของงานหลักแต่ละด้าน จำนวน 5 ระดับ (ตารางแห่งอิสรภาพ) ตั้งแต่ระดับ 1 ( = ระดับต่ำสุด ) จนถึงระดับ 5 (= ระดับสูงสุด ) ดังนี้

องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
ปฏิบัติการที่ดี
สำนักงานเลขานุการคณะ  พึงให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประสิทธิผลของงานคุ้มค่า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้บริการ ในทุกหน่วยงานย่อย ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ

ดัชนีที่ 10.1  งานธุรการ
เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
(2)  มี (1)+มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
(3)  มี (2)+มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ
(4)  มี (3)+มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
(5)  มี (4)+มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ดัชนีที่ 10.2  งานการเงินและพัสดุ
เกณฑ์การตัดสิน
(1)   มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
(2)   มี (1)+มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
(3)   มี (2)+มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน
(4)   มี (3)+มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
(5)   มี (4)+มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

ดัชนีที่ 10.3  งานนโยบายและแผน
เกณฑ์การตัดสิน
(1)   มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
(2)   มี (1)+มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
(3)   มี (2)+มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(4)   มี (3)+มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและจัดทำสรุปรายงาน
(5)   มี (4)+มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ดัชนีที่ 10.4  งานบริการการศึกษา
เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา
(2)  มี (1)+มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร  การสอน  และผลการเรียนนิสิต ร่วมกับภาควิชาอย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด
(3)  มี (2)+มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ
(4)  มี (3)+มีการประเมินผลงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
(5)  มี (4)+นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

ดัชนีที่ 10.5  งานห้องปฏิบัติการ
เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีการจัดระบบห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
(2)  มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
(3)  มี (2) + มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้
(4)  มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
(5)  มี (4) + นิสิต คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจในงานบริการที่ได้รับ

หมายเหตุ

ดัชนีที่ 10.5 อ.มาลินี เขียนเติมเองนะค่ะ เพราะเราไม่ได้ประชุมกันในเรื่องนี้ แต่เพื่อความสมบูรณ์ จึงนำมาเรียนเสนอไว้ด้วยค่ะ

อ้อ! หากท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำ SAR ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะค่ะ หรือหากมีข้อเสนอแนะติชม กรุณาแสดงข้อคิดเห็นใน Blog ได้เลย จะได้ดูกันหลายๆ ตา คิดกันหลายๆ หัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เราได้ลองแบ่งกลุ่ม ประเมินตนเองตามดัชนีและเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นดูด้วย  ปรากฎผลเป็นธารปัญญา  แต่ไม่โชว์ผลนะค่ะ ประเดี๋ยวจะเข้าใจผิด ด้วยเป็นตัวเลขสมมุติเท่านั้น เป็นการลองทำให้รู้ว่า  วิธีใช้เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยธารปัญญาทำอย่างไร ท่านใดที่พลาดโอกาส  และอยากทราบวิธีการสร้างธารปัญญา ปรึกษา คุณภัทรสิทธิ์ รอดเมือง (คุณกอล์ฟ) แห่ง NUQA UNIT ได้ทุกเวลาค่ะ  คุณกอล์ฟมีโปรแกรมให้ลองใช้จริงด้วยนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (2)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1.ขอบคุณมากครับอาจารย์มาลินี

2.คุณบอยน่าจะลองเอาเกณฑ์นี้ไปชักชวนให้แต่ละคณะในชุมชนของคุณบอยทำการประเมินตนเอง (SAR) อาจจะยังไม่ครบทุกคณะก็ได้ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชุดธารปัญญา แบ่งกลุ่ม พร้อมให้ ใฝ่รู้ เล่าเรื่องแลกเปลี่ยนความสำเร็จกัน สะกัดเป็นองค์ความรู้สำหรับการพัฒนางาน อาจารย์มาลินีจะชำนาญมากครับกับเรื่องเหล่านี้ (ผมว่าอาจจะทำกันไปหมดแล้วก็ได้ ใช่บ่) ได้ผลอย่างไร อย่าลืมเอามาเล่าสู่กันบ้าง

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

1.ขอบคุณมากครับอาจารย์มาลินี

2.คุณบอยน่าจะลองเอาเกณฑ์นี้ไปชักชวนให้แต่ละคณะในชุมชนของคุณบอยทำการประเมินตนเอง (SAR) อาจจะยังไม่ครบทุกคณะก็ได้ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชุดธารปัญญา แบ่งกลุ่ม พร้อมให้ ใฝ่รู้ เล่าเรื่องแลกเปลี่ยนความสำเร็จกัน สะกัดเป็นองค์ความรู้สำหรับการพัฒนางาน อาจารย์มาลินีจะชำนาญมากครับกับเรื่องเหล่านี้ (ผมว่าอาจจะทำกันไปหมดแล้วก็ได้ ใช่บ่) ได้ผลอย่างไร อย่าลืมเอามาเล่าสู่กันบ้าง