วันนี้ (วันที่ 24 ส.ค. 2548) ผมได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ผมเห็นปรากฏการณืที่แปลกกว่าการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา การประชุมครั้งนี้ผมเห็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Admn) คณะต่าง ๆ เล่าปัญหา ข้อคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งผมมองเห็นและได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งเป็นอย่างมาก ผมก็เลยนึกว่า ถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้รับการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาว Admin เป็นอย่างมาก จึงได้สร้างชุมชน และ Blog NU Administrator Knowledge Management นี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน................