การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ของ NU Office 1

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินจากภายนอก

การประชุม Office KM ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม  2548  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุม1  คณะสหเวชศาสตร์ เราได้ผลสรุปจากการเสวนากลุ่มย่อย ดังนี้

เรื่องที่เป็นความต้องการร่วมของกลุ่ม (Domain) คือ

คุณภาพของสำนักงาน : Office Quality

เป้าหมายหลัก(KV : Knowledge Vision) ของการรวมกลุ่ม คือ


 “เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะ

ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินจากภายนอก ”

 

ปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ
ปัจจัยตามงานหลักในสำนักงานเลชานุการคณะ  ดังนี้


1. งานธุรการ

2. งานการเงินและพัสดุ

3. งานนโยบายและแผน

4. งานบริการการศึกษา

5. งานห้องปฏิบัติการ (สำหรับกลุ่มสำนักงานเลขานุการที่มาจากสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)