สรุปขั้นตอนการเตรียมรับการเยี่ยมโครงการการประเมินระดับคุณภาพ


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 

 

 

สรุปขั้นตอนการเตรียมรับการเยี่ยมโครงการการประเมินระดับคุณภาพ  

สำหรับโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

วันที่ 22 กันยายน 2552 

โดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 

เพื่อให้กระบวนการเยี่ยมเพื่อรับรู้และเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ขอให้โรงพยาบาลศึกษาเอกสารสรุปขั้นตอนการเตรียมรับการเยี่ยมโครงการการประเมินระดับคุณภาพสำหรับโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อการจัดเตรียมความพร้อมในวันเยี่ยมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

1.       การประสานงานด้านเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลจัดส่งเอกสาร และข้อมูลที่เป็น Electronic file ให้กับที่ปรึกษาโดยตรงก่อนวันเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และส่งข้อมูลทั้งหมดที่เป็น Electronic file ให้กับสถาบันฯ ในรูปของ CD หรือทาง e-mail address (wiyawan@ha.or.th)

1.1.   Hospital Mini-profile

1.2.   Overall Chapter Scoring โดยมีข้อมูลอธิบายโดยสังเขปสำหรับหัวข้อที่ได้คะแนนมากกว่า 3 ขึ้นไป

1.3.   ผลงานการพัฒนาคุณภาพหรือการพัฒนาระบบงานอย่างน้อย 5 เรื่อง

1.4.   ผลการทำ gap analysis ของ PSG : SIMPLE อย่างน้อย 5 เรื่อง

1.5.   ผลการประเมินตามแบบฟอร์ม MRA ที่ สปสช. จัดทำร่วมกับ พรพ.

 

2.      การจัดส่งเอกสาร (ไม่ต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารให้อาจารย์แล้วนะค่ะ)

1.อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

ส่งเอกสารที่               19 หมู่ 6 ต.สวนพริก อ.เมือง จ.พระนครศรอยุธยา 13000

โทรศัพท์                      081-817-1673

e-mail address                     komate@ha.or.th

 

 

 

3.      การประสานงานทั่วไป : ขอให้โรงพยาบาลจัดสถานที่ - อุปกรณ์ และบุคลากร ที่จะอำนวยความสะดวกดังนี้

3.1.   เตรียมห้องประชุมขนาดพอเหมาะสำหรับที่ปรึกษา เพื่อเป็นห้องทำงานและทบทวนเอกสาร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น. หรือตลอดระยะเวลาการเยี่ยม

3.2.   ขอให้โรงพยาบาลจัดเตรียมอาหารสำหรับที่ปรึกษา เป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นภาระกับโรงพยาบาล น้อยที่สุด และงดพาที่ปรึกษาไปรับประทานอาหารนอกโรงพยาบาล เพื่อรักษาเวลาในการเยี่ยมตามกำหนดการที่วางไว้

3.3.   ในระหว่างการเยี่ยม ของดการบันทึกเทปเสียง ถ่าย VDO และภาพทุกชนิด ยกเว้นการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น

3.4.   คณะที่ปรึกษา ของดรับของที่ระลึกทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกในลักษณะใด

3.5.   ในกรณีที่ปรึกษาเป็นสุภาพสตรีขอความกรุณาโรงพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่สุภาพสตรีร่วมรับ – ส่งในการเดินทางด้วย

4.      การประสานงานการเข้าเยี่ยม

เพื่อให้การเข้าเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันฯ ขอประสานการเยี่ยมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

การเดินทางของที่ปรึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2552

16.30 – 17.30 น.       อาจารย์โกเมธ เดินทางจาก สุวรรณภูมิ – ตราด เที่ยวบิน PG 307 เวลา 16.30 – 17.35 รบกวนโรงพยาบาลจัดรถรับ ณ สนามบินตราด เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือธรรมชาติ และเข้าที่พัก (รอโรงพยาบาล confirm) ณ เกาะช้าง

1.  เดินทางไปเข้าเยี่ยม (22 กันยายน 2552)

   1.1

โดย : รถโรงพยาบาล

วันที่ :  22 กันยายน 2552

 

จาก : ที่พัก (รอโรงพยาบาล confirm)

เวลา :  07.30 น.

 

ถึง   :  โรงพยาบาลเกาะช้าง

เวลา :  08.00 น.

 

ที่ปรึกษา  จำนวน  1  ท่าน

 

 

รายชื่อที่ปรึกษา :

1.อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

       

2.  การเดินทางกลับจากเยี่ยม

   2.1

โดย : รถโรงพยาบาลเกาะช้าง

วันที่ :  22 กันยายน 2552

 

จาก : โรงพยาบาลเกาะช้าง

เวลา :  16.00 น.

 

ถึง :   ท่าเรือธรรมชาติ

เวลา :  16.20 น.

 

ถึง   : สนามบินตราด

เวลา :  17.30 น.

 

ที่ปรึกษา  จำนวน 1 ท่าน

 

 

รายชื่อที่ปรึกษา :

1.อาจารย์โกเมธ  นาควรรณกิจ

**อาจารย์โกเมธ เดินทางกลับเครื่องบิน เที่ยวบิน PG 308 เวลา 18.25 – 19.25 ตราด – สุวรรณภูมิ

       

หมายเหตุ        1. การเดินทางของที่ปรึกษาจะแจ้งยืนยันก่อนเข้าเยี่ยมอีกครั้ง

                        2. รายการทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

5. สรุปข้อมูลที่โรงพยาบาลต้องส่งให้กับ พรพ. ขอให้โรงพยาบาลจัดส่ง “แบบประเมินกระบวนการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับคุณภาพ ” ในภาพรวมของโรงพยาบาล (ตามเอกสารแนบ A) มายัง พรพ. ภายใน 2 สัปดาห์

 

 

 
   

 

แบบประเมินกระบวนการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับคุณภาพ

 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลได้แสดงความคิดเห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการเข้าเยี่ยม โดยขอความกรุณาทางศูนย์คุณภาพฯ สรุปความคิดเห็นในภาพรวมของโรงพยาบาลเพียง 1 ฉบับเพื่อส่งให้แก่สถาบันฯ   

ทางสถาบัน ฯ ขอรับรองว่าความคิดเห็นของโรงพยาบาลจะไม่มีผลต่อการประเมินระดับคุณภาพของโรงพยาบาล

 

วันที่เยี่ยม……………22 กันยายน 2552…………………………………………………………..

โรงพยาบาล…………เกาะช้าง……….….……จังหวัด…………ตราด………….……..........จำนวนเตียง……10.………. เตียง

 

ส่วนที่ 1 เป็นความคิดเห็นของโรงพยาบาลต่อการเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลในครั้งนี้

คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมายถูกในช่องคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย คะแนน 1 มีค่าน้อยที่สุด และคะแนน 7 มีค่ามากที่สุด ข้อใดคะแนนน้อยกว่า 3 กรุณาระบุรายละเอียดเพื่อให้สถาบันฯ สามารถนำมาปรับปรุงได้

(หากเนื้อหา ที่ระบุรายละเอียดไม่พอสามารถแนบเอกสารเพิ่มได้)

 

 

 

น้อย

ปานกลาง

มาก

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

กรอบแนวคิดในการจัดให้มีการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับคุณภาพของโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

2

ขั้นตอนการดำเนินงานโดยรวม

 

 

 

 

 

 

 

3

การประสานงานเพื่อการจัดเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

4

คู่มือ แบบฟอร์ม และรายงานที่ประกอบการจัดเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

5

ท่าทีและบทบาทของที่ปรึกษาที่เข้าเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

6

การใช้คะแนนที่ประเมินได้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายเงินตามระดับการพัฒนาคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม

……………………………………………………………………...................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หมายเลขบันทึก: 298005เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2009 23:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท