Aj.2


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
-
Username
dchaturong
สมาชิกเลขที่
87064
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา    

   ประถมศึกษา โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

   ม.ต้น โรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

   ม.ปลาย(ม.5)  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ

   ม.ปลาย(สอบเทียบ ม.6) โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพฯ

   ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

   ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุโทรทัศน์) มสธ. 

   ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มสธ. 

   ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาฯ

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร์

   Mini Master of Management , NIDA

   ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ(การท่องเที่ยว) มสธ.

  ประกาศนียบัตรมัคคุเทศทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)

ประกาศนียบัตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์

   บัตรรับรองเป็นผู้ประกาศ (ภาษาไทยกลาง) กรมประชาสัมพันธ์

   วุฒิบัตร สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

      - เทคนิคการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับครู อาจารย์ที่ปรึกษา   

      - ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา สำหรับนักจิตวิทยาแนะแนว

   สัมฤทธิบัตร มสธ.

      - องค์การและการจัดการ / การจัดการการตลาด / การจัดการขายและศิลปะการขาย / การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว / การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว / การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ / ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว / กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / การพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร

ผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ

       - สื่อมวลชนกับสังคม(ตำรา) / การสื่อสารการตลาด(เอกสารประกอบการสอน) / กระบวนการสื่อความหมายในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล : กรณีศึกษามิวสิควิดีโอของบริษัท แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน)(วิทยานิพนธ์ ป.โท) ฯลฯ / การพัฒนาตัวชี้วัดที่พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ป.เอก) ฯลฯ

ทักษะและความสนใจพิเศษ

       - ดีเจ ผู้ประกาศวิทยุและโทรทัศน์ มัคคุเทศก์ การจัดกิจกรรมฝึกฝนอบรมทักษะด้านการคิด การสร้างสรรค์ การพูด การละครเพื่อการพัฒนา กิจกรรมจิตอาสา จิตภาวนา การออกแบบสิ่งพิมพ์และรายการวิทยุและโทรทัศน์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี