การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอนการรู้คอมพิวเตอร์
ในเรื่องการเรียนการสอนการรู้คอมพิวเตอร์นี้ จัดเป็นเรื่องหนึ่งที่มี ประเด็นปัญห า สับสน ยิ่งในยุคสารสนทเศเช่นนี้  ความสามารถของผู้เรียนในด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์   จัดเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นยิ่ง   ความมุ่งหมายของการสอน การรู้คอมพิวเตอร์ ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้ผู้เรียนทุกคน เป็นนักคอมพิวเตอร์ศาสตร์  
แต่การเรียนการสอนการรู้คอมพิวเตอร์นั้นมุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เกิดเประโยชน์ต่อตนเอง  และสังคม
ให้มากที่สุด โดยไม่ได้ดคำนึงถึงแต่เพียงการนำความรู้ด้านนี้ไปประกอบอาชีพ โดยตรงเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kotchakornlogความเห็น (0)