คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน
          ปัจจุบันเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง การเรียนรู้ผ่าน ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการเรียนการสอนปัจจุบัน เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันกับความก้าวหน้าในอนาคต จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม และโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น บทบาทของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาแล้วได้ 3 ลักษณะ คือ
          1. นำมาใช้เพื่อสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งการนำมาใช้ในลักษณะนี้ จะจัดคอมพิวเตอร์ในลักษณะของห้องเรียน แล้วก็สอนให้รู้จักคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software แล้วก็สอนการใช้โปรแกรม, โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสร้างพื้นฐานการเป็นนักคอมพิวเตอร์

          2. นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล ทั้งการประกอบธุรกิจเป็นแหล่งติดต่อซื้อขายสินค้า ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ จนกระทั่งการใช้บริการโปรแกรมเฉพาะทางในการวิเคราะห์ คำนวณเป็นครั้ง ๆ โดยจ่ายค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ในส่วนการเรียนการสอน ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน เช่นใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางเปิดสื่อมัลติมีเดีย ใช้สืบค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ต ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวนงเยาว์ จันสอน (แม่สอด)ความเห็น (1)

narakna
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงสำหรับข้อมุลนะคะ