การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์เก่งจัง
ฝ่ายบริการและฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อจัดให้มีบริการในงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริการแก่ส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประสานงานและบริการในงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้แก่สำนักวิชาต่าง ๆ แบ่งงานออกเป็น 5 งาน ดังนี้ 1. งานประสานบริการทางคอมพิวเตอร์ 2. งานฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ 3. งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 4. งานคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 5. งานพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริการ

1. งานประสานบริการทางคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่หาข้อมูล ศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ วางแผน เพื่อจัดให้มีบริการในงานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อัตรากำลังบุคลากร กรอบอัตรากำลังล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ ตำแหน่งงาน ภารกิจ และงานที่ปฏิบัติ เพื่อคำนวณความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงรับข้อมูลจากหน่วยงานที่เสนอขอครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้วนำมาพิจารณาจัดสรร หรือจัดหา จัดทำคำของบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน โดยพิจารณาตามเกณฑ์การจัดสรรตามความจำเป็นและเหมาะสม ครอบคลุมระบบคอมพิวเตอร์ดังนี้
1.1 คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน
1.1.1 คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
1.1.2 คอมพิวเตอร์สำหรับเป็นครุภัณฑ์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ / หัวหน้าส่วน / หัวหน้าฝ่าย
1.1.3 คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงานรวมถึงคอมพิวเตอร์ในระบบงานประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติของมหาวิทยาลัย
1.2 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
1.2.1 คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2.2 คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
1.3 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
1.3.1 คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับการวิจัย
1.3.2 คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับงานวิจัย

Top2. งานฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ดูแลจัดการ วางแผน วิเคราะห์ ประเมิน การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดให้มีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหรือจัดฝึกอบรมร่วมกับงานพัฒนาบุคลากร ส่วนการเจ้าหน้าที่ และโครงการพิเศษต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับศูนย์บริการวิชาการในการให้บริการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ทำหน้าที่จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม คู่มือการฝึกอบรม จัดหาวิทยากร วิทยากรผู้ช่วย พนักงานคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิค รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ และกำหนดมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร ประเมินผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม ทำหน้าที่จัดหา ปรับปรุงคุณภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงการฝึกอบรม จัดทำคำของบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพียงพอสำหรับการบริการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน ชุมชน ผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการ

3. งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ทำหน้าที่ดูแล จัดการ วางแผน วิเคราะห์ ประเมิน การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ในภารกิจการเรียนการสอนตามหลักสูตรในรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์แก่นักศึกษา ทำหน้าที่จัดหาบุคลากรประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการและควบคุมดูแลการใช้บริการคอมพิวเตอร์ จัดทำตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การให้บริการแก่ผู้ใช้ในเวลาและนอกเวลาทำการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการจัดทำและปรับปรุงระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ทำหน้าที่จัดหา ปรับปรุงคุณภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน จัดทำคำของบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน สอดคล้องกับภารกิจการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. งานคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย ทำหน้าที่ดูแล จัดการ วางแผน วิเคราะห์ ประเมิน การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทุกรูปแบบที่ต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ทำหน้าที่จักหาบุคลากรประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ดูแลจัดการการให้บริการคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลการใช้และให้บริการ ทำหน้าที่จัดหา ปรับปรุงคุณภาพระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้สำหรับงานวิจัย จัดทำคำของบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. งานพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริการ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา พัฒนาระบบและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการบริการให้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thassanee(masod)

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 29780, เขียน: 20 May 2006 @ 14:45 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)