คาบนี้ได้รู้จักการใช้บล็อก  ความหมายของคำว่าบล็อก  ลักษณะของการใช้และวิธีใช้งานของบล็อก