สื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบสุริยะ

หนูหญิง
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ช่วงชั้นที่  2    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 หน่วยการเรียนที่   1             เรื่องระบบสุริยะ  เวลา    1  ชั่งโมง

 ชื่อเรื่อง                     ระบบสุริยะ                 เวลา  1   ชั่วโมง                       

.......................................................................................................................................................

1. สาระสำคัญ

ระบบสุริยะ (Solar System) คือระบบที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์ (Planets) 9 ดวง ดวงจันทร์บริวารของดวงเคราะห์แต่ละดวง (Moon of sattelites) ดาวเคราะห์น้อย (Minor planets) ดาวหาง (Comets) อุกกาบาต (Meteorites) ตลอดจนกลุ่มฝุ่นและก๊าซ ซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในวงโคจร ภายใต้อิทธิพลแรงดึงดูด จากดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะไม่จำเป็นต้องมีแห่งเดียว ถ้าที่อื่นมีลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าระบบสุริยะได้เหมือนกัน ขนาดของระบบสุริยะ กว้างใหญ่ไพศาลมาก เมื่อเทียบระยะทาง ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร หรือ 1 หน่วยดาราศาสตร์ 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

อธิบายถึงองค์ประกอบของระบบสุริยะได้

 สามารถอธิบายถึงลักษณะของดวงดาวต่างๆได้

 

 สาระการเรียนรู้

เข้าใจถึงองค์ประกอบของสุริยะอย่างถูกต้อง

สามารถอธิบายลักษณะต่างๆของดวงดาวได้อย่างถูกต้อง

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ด้านความรู้

- บอกองค์ประกอบของระบบสุริยะได้

 - บอกลักษณะของดวงดาวต่างๆ

- บอกชื่อดาวต่างๆในระบบสุริยะได้อย่างถูกต้อง

2.     ด้านทักษะกระบวนการ

- เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบสุริยะ

  4.  หัวข้อเนื้อหา

- ลักษณะของดวงดาวในระบบสุริยะ

-องค์ประกอบของระบบสุริยะ

 

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้

1.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.1 ครูแจ้งจุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์นำทางให้นักเรียนทราบ

1.2 ทบทวนบทเรียนเรื่องระบบสุริยะ

1.3 นักเรียนยกตัวอย่างดวงดาวที่รู้จัก

        2.ขั้นสอน

2.1 ครูอธิบายความหมายของระบบสุริยะ

 2.2  ครูอธิบายลักษณะและองค์ประกอบของระบบสุริยะ

2.3 นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชาย – หญิง  กลุ่มละประมาณ  4 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมการใช้สื่อการสอนที่ครูนำมาสอน

3. ขั้นสรุป

3.1 ครูนำอภิปรายและให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน

3.2 ครูนำเสนอความรู้เพิ่มเติม

3.2 นักเรียนเขียนบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดบันทึก

 

6. สื่อการเรียน

1.ใบความรู้  เรื่อง  ระบบสุริยะ

2. กิจกรรม ที่ 1  ตอบคำถามจากใบความรู้ เรื่องระบบสุริยะ

 3. อุปกรณ์ประกอบการทดลองตามใบกิจกรรม  ดังนี้

       สื่อการสอน เรื่องระบบสุริยะ

 

7. การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

  1. บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
  2. สังเกตความรู้ ความเข้าใจจากการนำเสนอผลงาน    ตรวจผลงาน   การตอบคำถาม  และทำแบบฝึกหัด

        ด้านทักษะกระบวนการ

  1. 1.    สังเกตการปฏิบัติงาน ทักษะการทำกิจกรรม

8. แหล่งเรียนรู้

1.ห้องสมุดโรงเรียน

2. บ้านและชุมชน

 

10. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ..............................................

(.......................................)

 

11. บันทึกผลหลังสอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                             ลงชื่อ....................................ผู้บันทึก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสร้างสื่อการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#การสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กบนดอย

หมายเลขบันทึก: 297596, เขียน: 14 Sep 2009 @ 20:13 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)