สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ที่รักทุกท่าน

            ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ "โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพของอาชีวศึกษา (ส่วนกลาง) รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1" ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2552 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งต่อเนื่องจากงานสำคัญในครั้งที่แล้วที่เป็นการพัฒนาในระดับผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 140 คน สำหรับครั้งนี้ยังคงได้รับเกียรติให้มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาข้าราชการพลเรือนในส่วนกลางซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนผลงานและความเป็นเลิศขององค์การใหญ่ของเราสู่สาธารณชน

            ผมต้องขอขอบพระคุณท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านเป็นผู้นำที่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและให้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมา ขอขอบคุณท่านรองฯ ประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่เป็นส่วนสำคัญให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้น และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณ ผอ.จรัญ พรมเสน และทีมงาน อ.อนงค์ กมลจิตรวี อ. ศิริรัตน์ หวังศักราทิตย์ที่เป็นผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบมียุทธศาสตร์ สุดท้ายขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่สนใจและไม่หยุดนิ่งกับการเรียนรู้ ขอให้การเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นส่วนช่วยให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ สู่สังคมของเราต่อไป และขอเปิด Blog นี้ เพื่อเป็นคลังความรู้ของพวกเราครับ

                                                                                    จีระ หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศ วันที่ 21 กันยายน 2552

 

ภาพโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา