สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ที่รักทุกท่าน

            ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ "โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพของอาชีวศึกษา (ส่วนกลาง) รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1" ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2552 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งต่อเนื่องจากงานสำคัญในครั้งที่แล้วที่เป็นการพัฒนาในระดับผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 140 คน สำหรับครั้งนี้ยังคงได้รับเกียรติให้มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาข้าราชการพลเรือนในส่วนกลางซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนผลงานและความเป็นเลิศขององค์การใหญ่ของเราสู่สาธารณชน

            ผมต้องขอขอบพระคุณท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านเป็นผู้นำที่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและให้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมา ขอขอบคุณท่านรองฯ ประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่เป็นส่วนสำคัญให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้น และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณ ผอ.จรัญ พรมเสน และทีมงาน อ.อนงค์ กมลจิตรวี อ. ศิริรัตน์ หวังศักราทิตย์ที่เป็นผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบมียุทธศาสตร์ สุดท้ายขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่สนใจและไม่หยุดนิ่งกับการเรียนรู้ ขอให้การเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นส่วนช่วยให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ สู่สังคมของเราต่อไป และขอเปิด Blog นี้ เพื่อเป็นคลังความรู้ของพวกเราครับ

                                                                                    จีระ หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552

กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย อ.ศิริรัตน์ หวังศักราทิตย์

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รองฯ ประเสริฐ แก้วเพ็ชร รองเลขาธิการ สอศ. และ ผอ.จรัญ พรมเสน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

 

ผอ.จรัญ พรมเสน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ ในฐานะเจ้าภาพผู้จัดโครงการฯ

 

รองฯ ประเสริฐ แก้วเพ็ชร รองเลขาธิการ สอศ.ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญนี้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และแสดงปาฐกถา เรื่อง การเรียนรู้และการทำงานยุคใหม่ของบุคลากรอาชีวศึกษา

  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ในฐานะผู้ออกแบบและจัดหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ และในฐานะโค้ชและวิทยากรหลักของโครงการฯ กล่าวต้อนรับและพุดถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเรียนรู้ในครั้งนี้

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มอบหนังสือเป็นของที่ระลึกแก่ รองฯ ประเสริฐ แก้วเพ็ชร

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มอบหนังสือเป็นของที่ระลึกแก่ ผอ.จรัญ พรมเสน

 

 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มอบหนังสือเป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริหารในสังกัด สอศ. ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ

 

 ภาพบรรยาการการถ่ายภาพร่วมกัน

 ภาพบรรยากาศในการเรียนรู้

 

 

ภาพบรรยากาศ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552

บรรยากาศ งานเลี้ยงต้อนรับ

 

ภาพบรรยากาศ การบรรยายของอาจารย์ดำเกิง ไรวา