ความรู้มหาศาลคืออะไร ก็คือ การได้เรียนรู้ในห้องเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ของเราเอง รวมถึงการที่เรายังได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบเคลื่อนไหวสนุกสนานหรือไม่เคลื่อนไหวก็ตาม แต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าการศึกษาไม่มีวันทำร้ายเราได้มีแต่เราเองที่ไม่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเอง การได้ค้นคว้าและการคิดค้นด้วยตัวเองจึงประจักษ์แก่ตัวเราย่อมมีค่าและความหมายกว่าอะไรทั้งหมด