หลังจากได้เรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดิฉันได้รับความรู้จากวิชานี้มากทำให้ทราบความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างระเอียด ได้รู้วิธีพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างเป็นระบบ ทราบถึงทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก เพราะว่าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นจะต้องมีการศึกษาเรื่องเหล่านี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงจะออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะเป็นการออกแบบบทเรียน   และออกแบบหน้าจอ 

        และในการเรียนครั้งนี้ดิฉันได้ทำ Flash คือได้สร้างการ์ตูนเคลื่อนไหวได้ ทำให้ทราบเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างการ์ตูนอย่างง่าย