บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

ทำงานใด ๆ ก้อสนุก ถ้าคุณสนุกและสุขกับการทำงาน

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน

                วันนี้ เพิ่งมีโอกาสที่จะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ต่อรายวิชาที่เรียน คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI หลังจากที่อาจารย์ท่านได้ตั้งประเด็นคำถามให้กับพวกเราที่เรียนกันทุกคน คือ

                - ในการเรียนในรายวิชานี้ ท่านความคาดหวังไว้อย่างไร

                - ในการเรียนในรายวิชานี้ ท่านได้รับความรู้อะไร

                - ในการเรียนในรายวิชานี้ ท่านยังไม่ได้รับสิ่งใด

                - ในการเรียนในรายวิชานี้แล้ว  ท่านจะนำความรู้ที่ไปทำอะไร

                ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ตั้งประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สำหรับส่วนตัวผมเองขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่เริ่มคิดที่จะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตัวผมเองคิด คือ ทำอย่างไรจึงจะได้ในสิ่งที่เราสนใจมากที่สุด เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นได้มากที่สุด อย่างน้อยหากมีโอกาสที่ได้พัฒนาฝึกฝนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนให้มีความรู้ต่อไป

                ฉะนั้น สิ่งที่บอกตัวเองเสมอว่า ตัวเองชอบเรื่องของ ICT  ค่อนข้างมากเป็นพิเศษ แต่กระนั้นตนเองยังต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในสาระต่างอีกมากมาย ดังนั้นสาขาที่เลือกจะเรียนเป็นสาขาเดียว คือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนในสาขานี้  สนุกและน่าสนใจในทุกรายวิชา ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในแง่มุมต่าง ที่เรายังไม่ได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง

                สำหรับประเด็นที่ท่านอาจารย์ที่ตั้งไว้ ขออนุญาตนำเรียนดังนี้

                ท่านคาดหวังไว้อย่างไรในการเรียนวิชานี้

                                การเรียนในรายวิชานี้ เป็นความปราถนาว่า เมื่อเรียนจบหลักสูตร อย่างน้อยที่สุดตนเองสามารถที่จะจัดทำและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ถูกต้องตามหลักการ ทฤษฎี ตามกระบวนการตามหลักวิชาการได้

                                สามารถนำสื่อและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยที่พัฒนาขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้สนใจได้ และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้กับงานในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ

                ท่านได้รับความรู้อะไร

                                ตลอดการเวลาที่ศึกษาในรายวิชานี้  ต้องขอคุณท่านอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้าง พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การออกแบบ ตลอดจนทักษะกระบวนการผลิตและพัฒนา ให้กับพวกเราทุกคนอย่างมากมาย ซึ่งกล่าวได้ว่า บางครั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างเหล่านั้นไม่ครบถ้วนนัก ซึ่งจำเป็นที่เราต้องศึกษา ค้นหาเพิ่มเติม ซึ่งท่านอาจารย์ ได้ชี้แนะแหล่งความรู้เพิ่มเติมให้กับพวกเราทราบ

                ท่านยังไม่ได้รับสิ่งใด

                                ประเด็นนี้ อาจกล่าวไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับสิ่งใด เพราะการเรียนรู้นอกจากที่เรา ท่านจะได้รับจากอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนแล้ว องค์ความรู้มีอยู่อย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา ฉะนั้นในรายสะระบางเรื่อง เราอาจต้องค้นหาและค้นพบได้ด้วยตนเอง โดยสรุปรวมแล้ว อาจารย์ผู้สอนได้มอบและถ่ายทอดแก่น องค์ความรู้อย่างครบถ้วน    และ

                ท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปทำอะไร

                                อย่างที่คิดและคาดหวังไว้ว่า  จะนำความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ ไปผลิตและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ครูผู้ที่รับผิดชอบ ที่เข้ารับกับพัฒนาการใช้โปรแกรม สามารถนำไปใช้เพื่อเสริมทักษะและเป็นช่องทางจะได้พัฒนาความรู้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน n.u.kuchaowความเห็น (0)