การเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งนี้ทำให้ทราบกระบวนการในการพัฒนาสื่อ รู้ขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังได้ฝึกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน โดยใช้หลักการที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ สำหรับในเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างๆนั้นข้าพเจ้าได้รู้แนวทางการปฏิบัติว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ก็ยังต้องฝึกทักษะต่างๆอีกมากเพื่อที่จะได้สามารถทำสื่อให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
     หลังจากเรียนรายวิชานี้แล้วซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ก็จะพยายามศึกษาในเรื่องที่ยังไม่เก่งให้ดียิ่งขึ้นและพยายามนำความรู้เรื่องสื่อทุกรายวิชาที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ  อาจารย์และพ่อแม่จะได้ภูมิใจและต้วเองก็ภูมิใจด้วยค่ะที่เรียนจบ