เร่งพัฒนา “ม.นเรศวร” เป็น “ศูนย์ต้นแบบชีวสมมูล”

พันธกิจหลักที่ทางศูนย์ฯ ได้ยึดถือมาโดยตลอด คือการตอบสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศ และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยาทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยจุดมุ่งหมายคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

         อย. มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ต้นแบบชีวสมมูล เลือกม.นเรศวรเป็น 1 ใน 5 ศูนย์พัฒนายา เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

         รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ ได้มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการผลิตยาสามัญ (generic drugs) ที่มีปริมาณของตัวยาสำคัญ และมีรูปแบบเหมือนยาต้นแบบ (original drugs) สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งยาออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่าการส่งออกถึง 2,102 ล้านบาทในปี 2545 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ การได้มาซึ่งยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้อง ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยยาตัวใหม่ที่จะขึ้นทะเบียนต้องมีรายงานการศึกษาชีวสมมูล (bioequivalence) ของยานั้น เทียบกับยาต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

         ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯได้วางแผนการดำเนินงานเบื้องต้นในปี 2549 มี 3 แนวทางในการพัฒนาศูนย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ 1.ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ฯ โดยสำรวจความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบความต้องการของผู้รับบริการและความพึงพอใจของการเข้ารับบริการในปัจจุบัน 2. สร้างความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของศูนย์ฯ เพิ่มห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ และห้องปฏิบัติการทางคลินิก ที่มีมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 และมาตรฐานทางเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก (Good Clinical Practice: GCP) พร้อมจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตลอดจนบุคลากร และ3. เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

         "พันธกิจหลักที่ทางศูนย์ฯ ได้ยึดถือมาโดยตลอด คือการตอบสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศ และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยาทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยจุดมุ่งหมายคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น"

         ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ ม.นเรศวร กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานอาหารและยา(อย.)ประเทศไทย ให้เป็น1 ใน 5 ศูนย์ที่จะ ดำเนินการพัฒนาให้เป็น “ศูนย์ชีวสมมูลต้นแบบ” พร้อมได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 59,420,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยทางด้านชีวสมมูล เภสัชศาสตร์ ตลอดจนการวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาทั้งในหลอดทดลองและในมนุษย์อย่างครบวงจร โดยมีอีก 4 ศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยทุกศูนย์มีหน้าที่ให้บริการทดสอบชีวสมมูล

         “ที่ผ่านมาศูนย์ทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ ม.นเรศวร ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากบริษัทยา ทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะศักยภาพของบุคลากรและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” หน.ศูนย์ทดสอบชีว สมมูลฯ กล่าว

         สำนักข่าวไทยไทม์

ที่มา : http://www.thaitimenews.com/thaitime/topic.php?ID=15985 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตถามนิดเรื่องรูปที่ลงประกอบค่ะว่า เป็นภาพ "Lab แห้ง"เพื่อประกอบข่าวใช่ไหมคะ ตอนปฏิบัติงานจริงคงจะใส่ถุงมือปราศจากเชื้อด้วยหรือเปล่าคะ