การนำ KM สู่การปฏิบัติ

KM

เมื่อคืนนี้ได้อ่านบทความจากวารสารเขตตรวจราชการที่ 5 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2548    เรื่อง   "8 ขั้นตอน การนำ KM สู่การปฏิบัติ"   เขียนโดยวัลลีย์ ศรีรัตน์      เป็นบทความที่ให้ความรู้ในการนำ  KM ไ ปปฏิบัติในองค์กร  ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆ   จึงได้นำมามาแบ่งปันให้ท่าน    

 "ไม่ว่าจะทำการศึกษา วิธีการนำการจัดการองค์ความรู้หรือ Knowledge Management, KM มาประยุกต์ใช้ในงานองค์กรจากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ต จะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่หลากหลาย แล้วแต่ระดับของการประยุกต์ใช้งานและจุดมุ่งเน้นของแต่ละคน แนวทางการสร้าง KM ในองค์กรเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ และบทบาทของผู้บริหารโครงการ KM ในการนำมาสู่การปฏิบัติ
 ควรเลือกใช้หรือประยุกต์กระบวนการให้เหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจในองค์กร ดังตัวอย่างขั้นตอนการนำ KM สู่การปฏิบัติ 8 ขั้นตอน ของการนำ KM ไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
ขั้นที่ 1 กำหนดและสร้างทีมงานจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management Team)
ขั้นที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ KM ขององค์กร
ขั้นที่ 3 ดำเนินการสำรวจระบบการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในองค์กร
ขั้นที่ 4 คัดเลือกโครงการนำร่อง (Quick Win-KM Projects)
ขั้นที่ 5 สร้างโครงสร้างการจัดการ KM ในองค์กร
ขั้นที่ 6 กำหนดเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ KM
ขั้นที่ 7 กำหนดแผนปฏิบัติการหลัก
ขั้นที่ 8 การติดตาม ควบคุม และเปิดโครงการ


เมื่อโครงการนำร่องบรรลุเป้าหมายจะมีการทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมด ทั้งในส่วนที่สำเร็จ และบทเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ ปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป"

ที่มา : วารสารเขตตรวจราชการที่ 5 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1/2548

ละเอียด   ศรีวรนันท์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ความเห็น (2)

Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะที่นำมาแลกเปลี่ยน สัปดาห์นี้คณะวิจัยจะไปทำประชุมปฏิบัติการแกนนำทีมนักจัดการความรู้และจะได้นำบล็อกของอาจารย์ไปเผยแพร่ค่ะ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับสำหรับบทความที่นำมาเผยแพร่ จะติดตามต่อนะครับ