งานวิจัย คือ คืองานที่ต้องคิด แล้วก็ต้องเขียน สิ่งที่คิดและสิ่งที่เขียนต้องเป็นความจริง แม้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่คนพูดอาจจะตายได้ (ถ้าพูดไม่ดูสิ่งแวดล้อมรอบตัว)
                แต่งานวิจัยชุดนี้คงไม่ถึงตายหลอกนะ
                งานวิจัย ชิ้นนี้ ทำหน้าที่ดั่งกาวตราช้าง ที่ทำให้นักวิจัยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้จากภายนอกเข้ามากระทบ ติดหนึบกับกองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยคนภายในชุมชน
                นักวิจัยทำหน้าที่ของตนโดยใช้หลักวิชาการ (แต่ทีมวิจัยชุดนี้ใช้หลักวิชาการแบบเด็กๆที่คิดได้ และได้แนวคิดจากการปฏิบัติมากมาย)
                กองทุนที่บริหารโดยคนในชุมชน ใช้หลักปฏิบัติเป็นหลัก
                เมื่อ ๒ ส่วนคือนักวิจัยและชุมชน ผสานกันได้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาขึ้นมา จะมากหรือน้อยก็เรียกว่าการพัฒนาเพราะทำแล้วดีขึ้น บางอย่างประสบความล้มเหลวแต่ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นเพราะครั้งหน้าจะได้ไม่ทำอีก