Face to Face ครั้งที่ ๓

 เพื่อเป็นการเตือนเพื่อนๆชาว มอดินแดงที่สนใจ

 "การจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" รวมทั้งเพื่อ

 "พัฒนาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใน รั้วมอดินแดง สู่สังคม ประเทศชาติ"

 จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่สนใจในการสื่อสาร ด้วยการเขียน Blog ทั้งที่ได้เข้าอบรม และ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ ห้องประชุมรวม เหนือห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ นี้ครับ (คลิก)

ภาพ ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ฐานะคุณเอื้อ กำลังประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้นำ ที่ Washington State University เมือง Pullman

 เชิญมาร่วม รวม แสดงความยินดีกับท่านรังสรรค์ ด้วยครับ

JJ