โรคของผู้ป่วยนอก ปี 2548

ข้อมูลโรคที่ต้องการพัฒนา

โรคของผู้ป่วยนอก ปี 2548

สาเหตุ 1. การส่งตรวจที่ยังไม่เข้าใจในโปรแกรม

          2. การประสานงานกันในการรับแฟ้มผู้ป่วยหรือการนำแฟ้มผู้ป่วยออกไป

          3. ไม่รู้ว่าจะต้องตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ที่ใด

          4. การ Code ที่ยังไม่เข้าใจ และอ่านลายมือแพทย์ไม่ค่อยออก

วิ ธีแก้ไข

           1.ทำความเข้าใจโปรแกรม การส่งตรวจ

           2.การประสานความร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มผู้ป่วยนอก

           3.การใช้โปรแกรมในการตรวจสอบ ข้อมูลผู้ป่วยนอกด้วยตัวเอง

           4.การติดตามแฟ้มที่ลงไม่ครบภายในวันนั้น

           5.การฝึกฝน การมีข้อมูลแนวทางในการ Code ที่ถูกต้อง โรคที่อ่านไม่ออก ควรได้จากแพทย์ที่ตรวจรักษา หรือพยาบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวชสถิติและระบาดวิทยาบำราศความเห็น (2)

อัจฉรา
IP: xxx.121.110.62
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณหนูอ้อม   ขยันจริงๆนะ
จันทนา จิตต์สุข
IP: xxx.11.170.211
เขียนเมื่อ 

 ได้มีการประชุมกันภายในหน่วยงาน ให้รู้เรื่องโปรแกรม ผู้ป่วยนอกที่ต้องมีการใช้อย่างระมัดระวัง และการตรวจสอบข้อมูลของตนเองประจำวัน และการ Code ที่ต้องทำความเข้าใจ คือ    1. การใส่รหัสผู้ป่วยที่แพทย์ ใส่ว่าเป็นR/O  ต้องไม่ใส่รหัสของโรคนั้น เพราะจะทำให้ผิดกับความเป็นจริงที่ผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคนั้น ยังเป็นการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่ว่าเป็นอะไร   เช่น สงสัยว่าเป็นโรค Tuberculosis ก็ให้ใส่ว่าเป็นการ ตรวจคัดกรองพิเศษโรควัณโรคทางเดินหายใจ Z111 ไปก่อน             2. การที่ผู้ป่วยถูกสุนัขกัดมา ก็ให้ใส่ในวันนั้นครั้งเดียว ไม่ใส่รหัสถูกสุนัขกัดอีกในวันที่ ผู้ป่วยมาล้างแผล เอายา ให้ใส่รหัสล้างแผลอย่างเดียวเป็นต้น                                            3. การทำนัดผู้ป่วยที่ผิดพลาด  เนื่องจากมีการบันทึกแพทย์ที่ผิดเพราะแพทย์ท่านนั้นไม่ได้ออกตรวจในวันนั้น   ที่ประชุมได้เสนอว่า น่าจะใช้ระบบ IT ช่วยในการเตือนว่าแพทย์ท่านนี้ไม่ได้ออกตรวจในวันนั้น ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกแพทย์ผิดได้                                                               4. เจ้าหน้าที่ที่ลาออกโดยไม่สามารถจ้างคนมาใหม่เสริมได้ทำให้เป็นปัญหาในการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมผู้ป่วยนอกได้ทั้งหมด  มีการสรุปว่า ได้ประสานกับแผนกให้ทำ การรับเข้าส่งตรวจ และนัดเองได้ (แผนก ANC,แผนกเด็ก ) ซึ่งต้องขอขอบคุณมากๆค่ะที่เข้าใจงานข้อมูลผู้ป่วยนอก ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทุกอย่างก็ทำเพื่อผู้ป่วย และสถาบันบำราศฯ ซึ่งเดิมเจ้าหน้าที่ชุดฟ้าทำอยู่ก่อนแล้วมานานนนน มาก  ปัจจุบันเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไปทำทั้งหมด รวมทั้ง Code โรค และบันทึก Code ด้วยซึ่งต้องอาศัยความสามารถพิเศษเยอะมาก โดยจะนำแฟ้มมารวมไว้ตอนบ่ายและ มีการ Code และ KEY เข้าโปรแกรมซึ่งจริงๆเป็นงานหลักของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในส่วนของ Diagnosis  แต่ปัจจุบันงานระบบบริการที่ต้องยิงเข้าส่งตรวจ  Consult  Refer นัด และยังงานCode และ Diag เป็นของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลด้วย ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับภาระหนักนั้น ไม่สามารถทำได้ทันประจำวัน จึงลาออกและกำลังจะลาออกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ