โรคของผู้ป่วยนอก ปี 2548

สาเหตุ 1. การส่งตรวจที่ยังไม่เข้าใจในโปรแกรม

          2. การประสานงานกันในการรับแฟ้มผู้ป่วยหรือการนำแฟ้มผู้ป่วยออกไป

          3. ไม่รู้ว่าจะต้องตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ที่ใด

          4. การ Code ที่ยังไม่เข้าใจ และอ่านลายมือแพทย์ไม่ค่อยออก

วิ ธีแก้ไข

           1.ทำความเข้าใจโปรแกรม การส่งตรวจ

           2.การประสานความร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มผู้ป่วยนอก

           3.การใช้โปรแกรมในการตรวจสอบ ข้อมูลผู้ป่วยนอกด้วยตัวเอง

           4.การติดตามแฟ้มที่ลงไม่ครบภายในวันนั้น

           5.การฝึกฝน การมีข้อมูลแนวทางในการ Code ที่ถูกต้อง โรคที่อ่านไม่ออก ควรได้จากแพทย์ที่ตรวจรักษา หรือพยาบาล