แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาอังกฤษม.3

นายธนะเดช
หลักสูตรและการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้           ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้          ภาษาต่างประเทศ    รหัสวิชา 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

                                                    เวลา   2   ชั่วโมง

3. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

                    มต. 1.1.2   อ่านออกเสียงบทอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง และเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน                                           มต. 1.1.4  เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

                    มต. 2.2.1  เข้าใจความแตกต่าง ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยคและข้อความที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และนำไปใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ

                    มต. 1.3.1 นำเสนอข้อมูล เรื่องราว รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์หรือเรื่องทั่วไป  

                มต. 1.3.3นำเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่าง กิจกรรมสินค้าในท้องถิ่นของตนด้วยวิธีการหลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

                3.1 (ข้อ 5)  เข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

4. คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้

                ใช้ภาษา น้ำเสียง และท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน  ขอและให้ข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการผู้อื่นและบริการผู้อื่น ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงคำวลีสำนวนง่าย ประโยค คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายข้อความที่ซับซ้อน ข้อมูลบทอ่าน เรื่องราวสั้น ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยคำของตนเองในรูปแบบต่าง สรุป แสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง บทกวี บทเพลงบทละครสั้น เปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญต่าง ในชีวิตประจำวัน ท้องถิ่นและสังคม ประสบการณ์ส่วนตัวการศึกษา การทำงาน เทคโนโลยี งานประเพณี วันสำคัญของชาติ ศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนจัดการเรียนรู้

 

1.  ชื่อแผน   (  Thai herb สมุนไพรไทย  )         เวลา 2 ชั่วโมง

2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                1. ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

                2. ใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ในการส่งเสริมหรือสร้างความร่วมมือในสังคม

3.  สาระการเรียนรู้ ( เนื้อหา )

 

Anise is a slow-growing annual which flowers about 3 months after planting. It grows to a height of 2 feet and produces yellowish-white flowers in umbrella-like clusters. It will grow best in a deep, fertile soil in a sunny, warm location. It should be planted 6 to 10 inches apart in rows 2 to 3 feet apart. This herb is grown for its seeds which are ready for harvest about one month after bloom.

Food application of herb Use leaves in salads, seeds in baking, cookies, pastries, cheese, and candies. Also used to flavor oils and liqueurs.Leaves and flowers can also be used as a garnish.

Medical application of herb Aniseed is effective to help with colds, influenza,cough, bronchitis, sinusitis,relieving flatulence, promoting digestion, colic,relieving tension and irritation, restoring mental equilibrium, brighten the eyes and sweeten and freshen the breath

Basil is an annual which grows about 2 feet tall with leafy, light-green foliage. It produces tiny white flowers often tinged in lavender. This is an easy herb to grow. Plant it in the spring after the last frost or sow it indoors and transplant it in the garden. It grows best in full sun.

Food application of herb Basil is a standard in pizzas, spaghetti sauces, and pestos. Basil ads flavor to cheeses, soups omelets, and salads. It is also used fresh for sliced tomatoes, as a garnish, or for flavoring meats, and cooked in stir-fries.

Medical application of herb Basil has been an herbal remedy, used for ages to treat diseases of the brain, heart, lungs, bladder or reviving vitality (when infused as a tea)

Garlic is simple and easy to grow. Plant it in just about any slightly rich soil, in a partly to mostly sunny location and it will thrive. And, best of all, it takes little space. It can even be grown amidst your flower garden if you are short on space. Garlic is a perennial herb with a globose bulb containing 5 - 15 cloves, covered by white or mauve-tinged skin. The plant has flat leaves and produces an umbel of green-white to pink flowers, with a deciduous spathe, that appear in summer.

Food application of herb Garlic is actually important ingredient in Thai food and found in every recipe prior to fry vegetables and meat. It is also unable to be missed in soup and chilli paste and as well spicy salad. This is including the pickled garlic, garlic plants and fried chopped garlic to sprinkle the food.

Medical application of herb Since ancient times, Garlic has been hailed for it's medicinal value. It was used to treat a wide variety of ails. Current research suggests it aids in lowering cholesterol, reduces blood pressure, reducing cardiovascular disease and even cancer prevention. Some studies suggest garlic also helps to relieve cold and flu symptoms.

Mint of many different kinds are grown including spearmint, peppermint and orange mint. All these mints are hardy perennials and are among the easiest and most popular garden mints. They may be started from seed but cuttings are recommended. Mints prefer sun but will withstand shade. They are true perennials but mint beds should be renewed every 3 to 4 years. Mints are harvested for their stems and leaves and the more frequent the harvest the better the plant grows. Remove stalks before they go to seed.

Food application of herb Mints and oils of mints are used for oils, used in cookies, teas, candies, jellies, chewing gum, flavoring for medicines, toothpaste, ice cream, liqueurs, and much more.

Medical application of herb Mint is often used to sooth upset stomaches and on occasion, for toothaches. It has also been used for headaches.

Rosemary is a hardy evergreen-shrub but will die if temperature drops below 5 degrees to 10 degrees F. It normally grows 4 to 6 feet tall and produces gray-green foliage and pale blue flowers. It grows best in dry, sunny areas.

Food application of herb The leaves are used fresh, dried, or frozen in many recipes. It commonly is used on meats (beef, chicken, ribs), stews, sauces, and soups. Brew some fresh Rosemary in tea, adding a few fresh or dried leaves

Medical application of herb Rosemary has been used to treat both stomach aches and headaches. It is also believed to aid in memory retention. The oil of Rosemary is used in perfumes and cosmetics. It has also been used as a moth repellent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufficiency economics is good capitalism

14 December, 2005

   His Majesty the King’s sufficiency economic theory, contrary to general belief, is
   not inconsistent with capitalism.


   The King would like Thailand to adopt a sufficiency economy as a way out and as a means to prevent          another economic crisis. The King’s sufficiency economy calls for the Thai people to live within their means.       In short, the Thai people must not consume their future incomes with such avidity that they are saddled with     debt beyond their ability to pay back.

Thailand, as a country, must also practice sufficiency economy because it must
be able to stand on its own feet in the face of any external shocks. As the lesson
of the 1997 crisis has taught us, Thailand must never again rely on foreign
borrowings beyond its ability to pay debts back from its earnings.
“Those who believe in sufficiency economy should practice it. It will keep them
going, though they might live not very comfortably,” the King said in his birthday
speech on December 4.

If you produce more than demand, if you consume more than you earn, if you
destroy the environment beyond repair, then you’re practising bad capitalism. 
One economist has just sent a note to Bangkokian to suggest that the King’s
sufficiency economic theory is not inconsistent with capitalism at all. The reason
is that consumers in the capitalist world supply labour and use their income and
returns from saving to finance their spending. They can either choose
consumption or choose to save. They cannot spend more than lifetime earnings,
although they can borrow in the “shortrun.”
What they do not spend becomes savings, which are used to finance investment
or capital accumulation in the economy. But an economy cannot accumulate
capital if everybody consumes all their income.

“This is what I think very consistent with sufficiencyeconomy: Consumers cannot
live beyond their means,” the economist noted. “Suppose all Thais consume all
their income and have no savings. They can only fund investment by borrowing
from abroad. But they cannot borrow forever. At some point, they will have to
save and pay back the debt. Plus, lowreturn investments will make an economy
so feeble that it is unable to pay back its debts – as in Argentina.”

Over the past five years, the Thaksin government has been encouraging people
to borrow for consumption rather than for investment. Although consumption has
led to economic growth, this is not sustainable. Without investment, consumption
will sooner or later run its course. Then consumers will be saddled with onerous
debt. Already the Thai people are beginning to feel the pinch from the
overconsumption instigated by Thaksinomics.

The economist further added: “Economic growth rests on the return on capital,
not the volume of borrowing. Japan did not have to borrow because its citizens
save a lot. Japan’s savings were channelled to productive sectors of the economy
from the 1950s to the 1970s. The people who bought their goods were
foreigners, so the Japanese accumulated capital through export revenue.

“Capital that contributes to economic growth is quite broad. It covers physical
investment – factories, electricity plants, land, water, schools, libraries, transport
infrastructure, natural resources like forests and fisheries – and human capital. It
is not about money. But the voodoo economists advocate borrowing and opening
financial markets. They are not talking about productive capital accumulation.
They are just addicted to borrowing.”
Those who still blindly follow Thaksinomics, please take note

 

 

 

 

ตารางการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน

 

แผนที่

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนนิสิต ป.โท

คำสำคัญ (Tags)#แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาอังกฤษชั้นม.3 เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 294561, เขียน: 05 Sep 2009 @ 12:20 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้ผมหน่อยนะครับ.......จะได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเขียนแผนการเรียนการสอนต่อไป ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

จ้าเข้ามาให้กำลังใจแล้ววววว

ไม่ค่อยมีความรู้ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ แต่จะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันอ่านแผนการสอน...แวะมาขอบคุณพี่ลักษณ์ เพื่อนเพรช ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่แวะชม