ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดการความรู้ของ สพท.นบ.เขต 1
จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2549 ที่ประชุมมีมติดำเนินการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ดังนี้
วัน เดือน ปี  
กิจกรรม  
ผู้รับผิดชอบ  
 5 เม.ย.49  
- ประชุม ทีม KM สพท.นบ.เขต 1 เพื่อ  
เตรียมพัฒนางาน KM ใน สพท.นบ.เขต 1 โดย  
   1. ทบทวนหัวปลาของ สพท.นบ.เขต 1  
และ CoPS ที่จะทำ KM ของแต่ละกลุ่ม  
   2. กำหนดทีมวิทยากร เพื่อสนับสนุนให้ การ อบรม KM แก่โรงเรียนและ สพท.นบ.  
เขต 1  
กลุ่มนโยบายฯ  
และ  
กลุ่มบริหารงานฯ  
 4 พ.ค.49
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มนโยบายฯ    
และ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
  18 พ.ค.49
- แจ้งโรงเรียนเพื่อให้บริการด้านวิทยากรอบรม KMแก่โรงเรียน
 กลุ่มนโยบายฯ  
และ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
 18 พ.ค.49
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ของ สพท.นบ.เขต 1
 กลุ่มนโยบายฯ  
และ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
 
วัน เดือน ปี    
กิจกรรม    
ผู้รับผิดชอบ    
 เดือนละ1 ครั้ง    
 (ประชุมผู้บริหาร    
 ประจำเดือน)    
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน    
ต่าง ๆ ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือนโดยมีการนำ    
เสนอผลงานการใช้ KM พัฒนางานครั้งละ 2 ร.ร. ๆ ละ    
5 - 10 นาที    
กลุ่มนโยบายฯ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
กลุ่มอำนวยการ    
  ทุกสัปดาห์
- ลงบล็อก เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ    
กระต้นติดตามการทำ KM ของทุกหน่วยงาน
 กลุ่มนโยบายฯ  
และ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
   ภาคเรียนละ  
2 ครั้ง
- สัมมนาคุณอำนวยของโรงเรียน และ ของ สพท.นบ.1    
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิ.ย. 49 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม    
สพท.นบ.เขต 1    
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ก.ค. 49 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ร.ร.ศรีบุณยานนท์    
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ส.ค. 49 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์    
กลุ่มนโยบายฯ    
และ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
  21 มิ.ย. 49  
  มิ.ย. –  
  ก.ย.49
- ประชุม VDO Conference ร.ร.ในฝันเขตตรวจราชการที่ 4 (4 จังหวัด) โดยใช้กระบวนการ KM  
- เยี่ยมชมผลงานและประสาน สคส. ไปเยี่ยมชมให้คำปรึกษาแนะนำโรงเรียน/หน่วยงานที่ทำ KM  
ครั้งที่ 1 ต้นเดือนมิถุนายน  
ครั้งที่ 2 ......................
ผช.เกรียงศักดิ์  
อ.ธเนศ  
กลุ่มนโยบายฯ
  ภาคเรียน  
  ละ 2 ครั้ง
- ประเมินผลและมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำผลงาน KM ดีเด่นประเภทต่าง ๆ เช่น 
การลงบล็อก , กระบวนการใช้  
การใช้ KM พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มนโยบายฯ  
และ   
กลุ่มบริหารงานบุคคล   

    ส.ค.-  
   ก.ย.49
- ติดตามประเมินผลการทำ KM   
 
กลุ่มนโยบายฯ  
และ   
กลุ่มบริหารงานบุคคล   

   ทั้งนี้ วันที่ 5 มิ.ย. 49 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.ขอเรียนเชิญคณะวิทยากรประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพท.นบ.เขต 1  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (0)